Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klima og arealbruks betydning for gjengroing og karbonutveksling i Serengeti økosystemet

Alternative title: Climate and land use impacts on shrub expansion and carbon budgets in the Serengeti Ecosystem

Awarded: NOK 0.20 mill.

Savannas cover approximately 20 % of the land area. Savannas generally have small stores of woody carbon aboveground, but can potentially be large stores of carbon belowground. Therefore, savanna may be very important for the global carbon budget and greenhouse gas exchange with the atmosphere. In this project we measured carbon stored in protected areas inside the Serengeti National Park in Tanzania with wildlife grazing and compared to carbon stocks of neighboring pasturelands with high livestock grazing pressures across a rainfall gradient. Our study showed large amount of carbon stored in the soils (20 cm soil depths), even in areas with very few trees. Intensive grazing negatively affected the carbon in drier regions in particular, but this effect was not seen in wetter areas. In addition, the vegetation structure and hence the carbon stored in aboveground biomass was affected by land use. In the protected areas there were more bigger trees, whereas pastures were dominated by many small and young trees. Soil carbon stocks were greater on sandier soils and those with higher nitrogen contents. The group is continuing the work on the soil chemistry processes to increase knowledge of the capacity of savanna ecosystems store carbon, and to evaluate how climate and land use changes affects the carbon storage in savanna. The carbon stocks also, as expected, depended on soil texture and interacted with the soil nitrogen. The group is continuing the work on the soil chemistry processes to increase knowledge of the capacity of savanna ecosystems to take up and store carbon, and to evaluate how climate and land use changes affects the carbon storage in savanna.

Vi forventer at våre resultater vil kunne skape større synlighet av betydningen av underjordisk karbon for karbonbudsjetter ved globale analyser.

Serengeti-Mara økosystemet i Tanzania og Kenya er produktivt, og overganger mellom gressdominerte og buskdominerte områder har potensialet til å i stor grad endre mengden av karbon lagret i økosystemet, med potensielt viktige implikasjoner for klimasystemet. Veksling mellom gressdominert og buskdominert vegetasjon er drevet av klima og arealbruk, men innvirkningen av karbonlager er ukjent. I dette prosjektet vil vi utvide det norske nettverket og samarbeidet mot Horisont 2020 AfricanBioServices-prosjektet for å kvantifisere økosystemkarbonlagre i savannaøkosystem som veksler fra gressdominert til buskdominert vegetasjon langs en klimagradient og grenseområder for ulik arealbruk. Temporale endringer i gjengroing (analysert med buskdemografi, flyfoto og fjernmåling) vil bli knyttet til nedbør (værmålinger), brannfrekvens (forvaltningsdata, fjernmåling), tetthet av buskap og ville beitedyr (tellinger, modeller, osv), samt jordparametere (målt her). Dette vil bli utført på lokaliteter langs en nedbørsgradient, som lar oss vurdere hvordan interaksjonene mellom klima og arealbruk bestemmer dekket av forvedete planter i savanneøkosystemer. Økosystemkarbonlagre vil bli utregnet ved å tilpasse en fremgangsmåte som allerede har blitt brukt med suksess i Norge. Vegetasjon, forvedete planter og lagre av organisk karbon i jord vil bli estimert, sammen med innhold av nitrogen og fosfor i jord for å redegjøre for innvirkningen av næringsstoffer i jorda på dekket av forvedete planter i savanneøkosystemer. Store deler av dataene relatert til arealbruk og beiting blir allerede samlet inn i AfricanBioServices-prosjektet. Denne utvidelsessøknaden vil dermed bestå av både nye data som vi samler in i felt på savannen men også bygge på data fra EU-prosjektet.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima