Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Frokostseminar:INNOVASJON I HAVBRUK

Awarded: NOK 16,999

Ulike prosjekt som har blitt finansiert av Forskningsrådet og virkemiddelapparatet vil bi presentert. BIA 245371: HavLine »Billigst fra mær til marked med kvalitet, « NFR: (2012-2015) Optimalisert postsmolt: et paradigmeskifte for norsk lakseindustri (OPP) NFR; 225219/E40(2013-2016) FITSMOLT: Improving Atlantic salmon smolt robustness to reduce losses in sea by development of screening tests, exercise regimes and markers. Bjørøya AS med flere (2015-2020)"CycLus - Optimalisert bruk av rognkjeks i bekjempelse av lakselus i lakseoppdrett - biologi, fiskevelferd og effekt som lusespiser i stor skala» Marint Verdiskapingsfond m flere (2012-2016) "Næring og naturressurser i samspill: Etablering av kunnskapsgrunnlag for bruk av sjøaure som indikator på en bærekraftig oppdrettsnæring i Sogn" KUSTUS -KUnnskapSjøaureTilhøveielvUtvandringSjøopphald) MVF, regulanter og oppdrettsaktører 2009-2015 "GyroLus Vandringsmønsteret til smolt og vinterstøingar av laks frå Lærdalselvi i oppdrettsintensive områder som grunnlag for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderingar knytt til lakselusinfeksjoner og optimalisering av avlusingsstrategier».

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst