Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYKOS tilleggsprosjekt – samarbeid mellom Norge og Chile

Awarded: NOK 0.23 mill.

The project has had as its activity exchange of knowledge and research activities related to tailings disposal from the mining industry in Norway and Chile. The project was motivated on the basis of an expectation of a research program financed from Chilean authorities with parallel activities to our own Nykos project. Unfortunately, it turned out eventually that the Chilean authorities did not find a basis for co-financing of such a research activity and thus the foundation for cooperating fell away. There is still an interest from Chilean universities and research institutions related to the disposal of tailings to sea from the Chilean mineral industry, and on this basis Nykos will try to keep in touch with Chilean expertise in the field, most likely by inviting scientists from Chile to participate in relevant workshops organized by Nykos.

Kompetanseprosjektet 236658 – New knowledge on sea deposits – NYKOS er tidligere bevilget, og i full drift. Dette prosjektet skal øke kunnskapene om anvendelse av sjødeponier for avgangsmasse fra ulik bergverksindustri i Norge. Derunder skal det utvikles BAT (best available technology) for slike sjødeponier. Prosjektrammen for NYKOS-prosjektet er 28 mill kr hvor Forskningsrådet ved BIA finansierer 80%, og deltagende bergverksindustri finansierer 20%. I 2014 var det et møte på Gardemoen mellom NYKOS-prosjektet, og tilsvarende prosjekt i Chile, og Forskningsrådet for å se på mulige samarbeidsformer mellom de to prosjektene. Det chilenske-prosjektet har en ramme på ca 10 mill USD, og det er avgangsmasser fra kopper-gruveindustrien i Chile som på sikt er tenkt deponert i Atlanterhavet på en bærekraftig måte. De to prosjektene har en rekke fellestrekk, og på Gardemoen-møtet ble det understreket både fra chilensk og norsk hold at et samarbeid og informasjonsutveksling kunne bli en vinn-vinn situasjon. Det er tenkt at chilensk finansiering dekker chilenske kostnader, og tilsvarende at norsk finansiering dekker norske kostnader.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena