Back to search

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

European Carbon Negative Conference

Alternative title: Europeisk Karbonnegativ Konferanse

Awarded: NOK 99,000

Bio-CCS is a climate technology with the potential to deliver carbon negative emissions - removing excess CO2 from the atmosphere and storing it safely and permanently underground. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) cleary states that Bio-CCS as a carbon negative technology is necessary to stay within the two degree target. Despite this recognition by the world's foremost climate scientists, understanding of how Bio-CCS Works, why it is needed and what it can achieve is not strong enough. Bellona wishes to change this through the organisation of a carbon negative conference at the heart of Europe's climate and energy debate. The European Carbon Negative Conference will bring scientific expertise, industry know-how, civil society and policy-makers together to progress the debate for a carbon negative future.

Arrangementet tenkes gjennomført som heldagsarrangement i Brussel for å sørge for bredest mulig deltakelse og sikre internasjonal profil. I programmet vil man forsøke å profilere norske aktører med erfaring på de ulike områdene. Det er særlig naturlig å fremme Norges rolle i utviklingen av CO2-fangst i industrien, utvikling av bærekraftig biomasse og Nordsjøens potensiale som lagringshub for Europa. I tillegg vil det være naturlig å involvere industriaktører som sannsynligvis vil spille en rolle i utviklingen av karbonnegative anlegg, sånn som sement- og papirmasseprodusenter. Arrangementet vil samle forskningsaktører fra de ulike teknologiene som Bio-CCS representerer for å dele kunnskap og lære om ulike initiativer fra Europa og resten av verden. For å sørge for bredest mulig støtte og kunnskap om teknologien er det også viktig å sørge for deltakelse fra andre samfunnsgrupper - som politikere, næringsliv og sivilsamfunnet. Prosjektet har naturlig nok en relativt europeisk profil, men Bellona ønsker til den grad det er mulig å også involvere aktører fra land utenfor Europa hvor man satser på bærekraftig biomasse eller teknologier knyttet til CO2-fangst og -lagring. På denne måten vil vellykkede prosjekter utenfor Europa synliggjøres og europeiske aktører kan utveksle erfaringer med sine motparter i f.eks. Latin- og Nord-Amerika.

Funding scheme:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering