Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Nasjonalt rammeverk for brukervennlig helhetlig broutvikling

Awarded: NOK 0.15 mill.

Med stadig økende krav til marine operasjoner etter hvert som de flyttes inn i nordområdene, er det økende behov for å utvikle brukervennlige brosystemer som kan føre til mindre ulykker, bedre arbeidsmiljø og økt effektivitet. Helhetlig brodesign på tvers av alle fysiske og digitale systemer er i den vedtatte IMO-strategien, E-navigasjon, fremmet som en forutsetning for sikre slik trygg og effektiv navigasjon i årene som kommer. Det svært viktig å ligge i forkant av denne utviklingen for å opprettholde norsk konkurransekraft i maritim industri. Norge har en særstilling i marin bransje med en sterk klynge som representerer hele verdikjeden inkludert leverandører som sammen levere alle systemer til avanserte skipsbroer. Disse selskapene står nå ovenfor et teknologisk skifte der systemer går fra å være fysiske separate elementer til i økende grad å integreres i programvare. Hovedprosjektet har som hovedmål å utvikle og demonstrere et felles rammeverk for grensesnitt på skipsbroer. Prosjektet avdekker bruksaspekter og nytteverdi og vil danne grunnlaget for videre realisering av en bredt forankret innovasjonsplattform for norske maritime aktører. Det er bekreftet interesse for prosjektet i et bredt konsortium som omfatter sentrale aktører fra maritim industri, myndigheter og forskningsmiljø i workshop på Innovasjonskonferansen e-nav.no 2015 og kartlegging blant konferansen partnere. Prosjektet styrke er den brede deltagelsen fra norsk martitim industri, myndigheter og forskingsmiljøer. Det blir viktig forankre målsettingen og finne en god samarbeidsmodell for et så bredt samarbeid.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2