Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt Kost-effektiv bølgesensor for farleder og havner

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Manager:

Project Number:

251800

Project Period:

2015 - 2015

Location:

Forprosjektet skal jobbe frem et hovedprosjekt (IPN) som Aanderaa vil stå som søker av. Bakgrunnen for prosjektet er at Aanderaa har startet utvikling en bølgesensor basert på rimelig og lite strømkrevende MEMS-teknologi. Forprosjektet vil starte med en workshop med fagfolk fra Aanderaa og CMR. Her vil man gjennomgå metodikk og algoritmer for bølgemåling og Data Fusion for initiell kvalitetssikring, usikkerhetsvurderinger og komponentspesifikasjon. Dette er viktige avklaringer i forhold til å definere ambisjon og forskningshøyde for hovedprosjektet. Basert på konklusjonene fra workshop vil man starte utformingen av innholdet i søknaden: Definere ambisjon og omfang, definere forskningsoppgaver for hovedprosjektet. Bølgesensoren vil være egnet for bruk i farleder og havner. I forprosjektet vil vi derfor ta kontakt med Kystverket og Meteorologisk Institutt (MET) som vi ser på vil være viktige samarbeidspartnere i et hovedprosjekt. Forprosjektet vil også undersøke interessen for prosjektet hos BarentsWatch og eventuelt Norsk marint datasenter (NMDC) i forhold til distribusjon av data. Vi ønsker å avholde et seminar med potensielle brukermiljø. I hovedprosjektet vil Aanderaa vil stå for testing av bølgemåler og analyse av testresultat. De vil stille til disposisjon den instrumenterte bøyer og målestasjoner med tilgang til strøm og kommunikasjon. CMR vil være FoU-partner og bidra med faglige konsultasjoner, evalueringer samt målinger fra referansebølgemåler, sammenligne målinger fra referansemåler, Aanderaa sin bølgemåler og modellresultat (fra MET). CMR vil stå for publisering av forskningsresultatene fra prosjektet. CMR vil også bidra med distribusjon av måledata via AIS-systemet til Kystverket og gjennom utvikling av en ny «app» for visning av bølgemålerdata i samarbeid med MET/Kystverket. Vi ønsker å få med ekspertise på bølgemodellering fra MET.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2