Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av operasjonsstøtteverktøy for sikrere og mer miljøvennlig avlusingsoperasjon i lakseoppdrett

Awarded: NOK 0.15 mill.

I lakseoppdrettsnæringen gjennomføres det daglig krevende og risikofylte operasjoner langs den norske kyst. Flere operasjoner er komplekse, der resultat kan være rømming, betydelig tap av biomasse eller skade på mennesker. Uønskede hendelser i bransjen har gjerne sammensatte bakenforliggende årsaker. Mennesket befinner seg i sentrum av et sammensatt bilde og må ta beslutninger rundt omliggende miljø, biologiske forhold og bruk av teknologi, basert på subjektive inntrykk og et fåtalls objektive målinger av varierende kvalitet. I dette forprosjekt skal det etableres et konsortium som er bred nok til å ha oversikt over disse utfordringene. Deltakerne må sitte i posisjon til å anskaffe nødvendig kunnskap, eller til å utvikle løsninger som gjøre at industrien kan lukke avvik i forholdt til avlusning med ektoparasittbehandling med avlusning med heldukspresenning som case. Gjennom workshop og diskusjoner med relevante parter skal retninger og fokusområder for hovedprosjektet konkretiseres. Det er snakk om å se på: - Etablere kunnskap rundt komplekse operasjoner - Målinger av operative parametere og variable - Objektive grenseverdier i operasjonell sammenheng - Etablering av IKT-verktøy for operasjonell situasjonsforståelse, med fokus på samhandling. FoU utfordringer i et hovedprosjekt vil gå på tvers av flere fagdisipliner. Det må avdekkes operative bakenforliggende risikofaktorer og kunnskap om hvordan en systematisk kan utvikle sikkerhetsbarrierer mot disse. Det må kartlegges hvilke data og informasjon som skal innhentes og nødvendig presisjonsnivå. Det skal etableres objektiv kunnskap og kunnskap om hvordan dette skal innhentes på riktig måte. Det er utfordrende å sammenfatte og gjøre data tilgjengelig i operativ sammenheng. Menneskelige faktorer begrenser mengden informasjon brukerne kan håndtere, og måten beslutningsgrunnlaget presenteres på er viktig. Det må forskes på hvordan en kan finner en god og håndterbar mengde med informasjon.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2