Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

"Big data in medicine" konferanse

Awarded: NOK 42,505

genAP har over de siste 4 årene bygget opp prototyper, tverrfaglige miljøer og kompetanser for å sette OUS spesielt og landet generelt bedre i stand til å implementere de delene av persontilpasset medisin som tar utgangspunkt i "neste generasjons sekvenseringsteknologi" (NGS), også kalt "dypsekveksering". Prosjektet har arbeidet med bidragsytee fra IFI (globale infrasstrukturer), USIT (Stormaskinregnekraft og sikker lagring , - TSD 2), Avd. for med. genetikk (AMG: molekylærgenetikere, klinikske genetikere, bioinformatikere) samt Juridisk fakultet (jurister innen personvern og helserett). I forløpet av prosjektet har vi avdekket en serie muligheter og utfordringer som bør adresseres på et politisk / administrativt nivå, for mest mulig hensiktsmessig implementering og bevissthet om risiki. Dette er spørsmålstillinger som er sammenfallende med de som adresseres i de fleste andre land, og spørsmålstillingene er på mange måter sammenfallende med håndtering av store data i helsetjenesten generelt(Og sågar innen den private sfære der det også samles store menger helserelatert informasjon om enkeltindivider, f. eks Apple, Google osv) . Spørsmålstillingene vi arbeider med er neppe ferdig belyst per i dag, og AMG og UiO vil med sikkerhet arbeide videre her. Som "avrunding" av genAP prosjektet ser vi det dog hensiktsmessig å avholde en konferanse på temaet, rettet mot beslutingstakere (politikere og byråkrater) og fagpersoner. Vi ønksker å gjøre dette i samarbeid med Teknologirådet, da vi mener det er hensiktsgsmessig å se NGS teknologi i en større "big data in health" sammenheng. Teknologirådet har i paralell med oss arbeidet med samme spørsmålstillinger rundt bl.a. mobil teknologi ("Internet of things" i helse).

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon