Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Innovativ Internettbehandling i pasientens helsetjeneste

Awarded: NOK 0.48 mill.

Visjonen for INN-IT HELSE er å bedre folkehelse ved å integrere innovativ teknologi og evidensbaserte psykologiske intervensjoner. Målet er å forske på, videreutvikle og ta i bruk ny teknologi for å gi bedre tilgang på effektive psykologiske intervensjoner for forebygging, tidlig intervensjon, behandling og rehabilitering. Vi har tre delmål 1)Plattform: Utvikle en sikker IKT-plattform for effektiv gjennomføring av individuelt tilpassede intervensjoner. Vi skal utvikle nye interaksjonsformer basert på ny teknologi; virtuell og augmented reality for å planlegge eksponering, spill-teknologi for å øke motivasjon og «wearables» og bio-sensorer for å innhente sanntidsdata. 2) Nye tjenester: Utvikle psykologiske intervensjoner på IKT-plattformen. Eksempler er: bruk av bio-sensorer i intervensjoner for å forebygge bl.a. tilbakefall ved depresjon; feedback med bio-sensor i behandling av pasienter med utmattelse ved sykdom; bruk av «wearables» for å mestre kronisk sykdom; bruk av "augmented reality" for oppmerksomhets-trening ved behandling av angstlidelser; elektronisk treningsdagbok for rehabilitering av eldre med angst; dataspill som tidlig intervensjon ved angst hos barn; internettbasert veiledning for sped- og småbarnsforeldre; bruk av bio-sensor i smertebehandling; bio-feedback ved diabetes. 3) Implementering: Spre intervensjonene nasjonalt, i samarbeid med lokale, regionale, og nasjonale helsemyndigheter, og internasjonalt. I forprosjektet vil vi avklare forutsetningene for å gjennomføre INN-IT HELSE innen rammene for IKTPLUSS FYRTÅRN. Dette vil vi gjøre gjennom en åpen prosess med konsortium- bygging, utvikling av arbeidspakker og pilotering av samarbeidsmodeller. Særlig viktig er det å etablere felles mål og å avklare roller, ansvar og forventninger. Alle aktiviteter blir dokumentert med sluttrapport som skal danne grunnlag for hovedsøknaden.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon