Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Universal design in ambient intelligent digital environments

Awarded: NOK 0.50 mill.

Tingenes internett, og intelligente komponenter ventes å spille en viktig rolle i framtidens samfunn, og spesielt i det som omtales som intelligente bygg og smarte omgivelser. Ny teknologi har potensiale til, ikke bare å kompensere for tapte funksjoner, men også til å styrke og øke menneskers kapasitet, funksjonsevne og livsutfoldelse. UDiAide-prosjektet vil bidra til at denne visjonen realiseres ved å utvikle nye, innovative og universelt utformede løsninger for intelligente bygg og smarte omgivelser. Dette gjøres gjennom forskning, utvikling og utprøving av ny teknologi, først i lab-omgivelser og deretter i realistiske omgivelser. Målet er å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne, i langt større grad enn i dag, skal kunne utfolde seg i arbeidslivet, i samfunnet og i hjemmet. Skal denne visjonen realiseres kreves tverrfaglig forskning og tett samarbeid med de andre aktørene i verdikjeden. Gjennom forprosjektet vil vi avklare hva som skal til for å gjennomføre et hovedprosjekt med denne ambisiøse visjonen. Vi vil gjøre ulike forstudier av forskningsfronten, konsultere de internasjonale ekspertene, undersøke barrierer og brukerbehov, studere tilgengelige løsninger og teknologier og skissere konsepter, nytteeffekter og forretningsmuligheter. Gjennom forprosjektet vil vi avdekke behov for å komplementere konsortiet med kunnskap og partnere i verdikjeden. Vi tar sikte på et effektivt og spisset, men samtidig tilstrekkelig og dekkende konsortium. Dette gjøres med hensyn til den overordnede målsettingen om å bidra til utvikling av innovative og kommersielle løsninger med potensial for å øke deltakelse, effektivitet og produktivitet for alle. I tillegg til aktiviteter innrettet mot å avklare viktige forutsetninger for at prosjektideen skal kunne la seg realisere, vil forprosjektet produsere resultater av interesse for både forskere og andre som er opptatt av tilgjengelighet og universell utforming i intelligente og smarte omgivelser (se hovedmål og delmål over).

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon