Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optimized pesticideuse in Norwegian softfruitproduction

Alternative title: Optimalisert strategi for bruk av plantevernmidler i norsk bærproduksjon

Awarded: NOK 0.63 mill.

Strawberry and raspberry are the two most important berry crops in Norway, and domestically produced berries are popular with the consumers. To achieve satisfactory yields of high quality with integrated pest management where the goal is the least possible use of pesticides, it is important that the effect of the pesticide applications is optimal. This implies that the effect on target organisms is satisfying, and that the sprays provide a good coverage of the plant canopy. Berry crops are susceptible to a number of pests and diseases, but the most severe damage is often caused by gray mold and two-spotted spider mite, which are the targets of a majority og the pesticide applications. In recent years, berry producers have experienced poorer control of gray mold than in previous years. Simultaneously, many reports from other countries show that gray mold has developed pesticide resistance. In 2013, we initiated research to see if resistant strains of gray mold were present in strawberry end raspberry fields in Norway. The investigations confirmed widespread resistance and a likely relationship between prevalence of resistance strains to pesticides, and growers suspect resistance in strawberries. Thus we needed to survey the resistance situation in spidermites. Advisors and berry produces have previously done research on pesticide application technique. Correct application technique requires knowledge of factors that influence coverage of the plant canopy, such as spray pressure and nozzle size. In Optibær, we combined research on pesticide resistance and application technique to obtain control strategies that provide optimal efficacy of pesticides to gray mold and spider mites and reduced risk of resistance development. The number of applications can thus be reduced to a minimum, while good yields of high quality strawberries and raspberries are obtained. Now we have experience to give systematic advises about combined strategies regarding sprayingtechniques and resistance. In 2016, 2017 and 2018 we have methodically tested different application techniques in strawberry- and raspberry fields and we have obtained results as to how to achieve sufficient biological effect. The optimal method in strawberries against twospotted spidermites is by applying normal recommended fluidconcentration, rowsprayer with yellow 02- nozzles at 8 bar and driving speed 4 km/h. Lower pressure, smaller nozzle and lower fluidconcentration decreased spraycovering in the canopy and gave considerably poorer biological effects. Higher concentration or larger nozzles did not improve the effects, but use more water and too much chemicals. Preliminary results show that gray mould can be fought with lower fluid concentrations, slightly lower pressure and smaller nozzles. In raspberry we use mistsprayer and the optimal application is achieved by low airspeed on the fan, drivingspeed 3,5 - 6 km/h and reduced amounts of fluid. And the best sprayingtechnique gave very low Liquid lost to the environment. We have gathered many plantsamples for analysis before and after the seasons for spraying to analyze how resistance in two spotted spidermites and graymould develop. In 2016 and 2017 NIBIO have developed a new good test method for testing resistance in two spotted spidermite and they have already done many analyzes. Results showed that spider mite is developing resistance to the acaricides in use. It is important to make rigt priorities in order to avoid resistance development in the future in practical implications. Testing have been done on a large scale to survey resistance development in gray mould against fungicides. Widespread resistance have been developed against the fungicides Signum and Teldor. The resistance increases dramatically if these fungicides are used more than once a year and if they are used in large fluidconcentration in big hektardoses. The same pesticide have to be used maximum one application every year or only one appication every second year. Strategy who include open narrow rows with few sprayingappliciations before moisty periods with perfect spraying quality will give good effect without developing resistance. If we pick out rotten berries during harvestingperiod, we get higher yield for sale, better economy and the fresh berries have longer shelflife and less latent greymoldinfections.

Prosjektet har skaffet ny kunnskap om: * Forekomst av og sammenhenger om resistens og resistensutvikling mot middmidler hos spinnmidd og mot soppmidler hos gråskimmel. * Optimal sprøyteteknikk i jordbær og bringebær som sikrer god biologisk effekt og minimal resistensutvikling samtidig som samfunnet sikres at det er lavt forbruk av plantevernmidler og minimal miljøbelastning. Formidling til produsenter i fagdager, fagartikler, endrede plantevernplaner/plantevernstrategier, endrede sprøyteteknikkmaler og nettbasert informasjon om resistens, vil sikre at plantevernmidlene brukes optimalt og riktig. Resultatene er videreformidlet til Mattilsynet og vil bli brukt i vurdering av resistensrisiko ved (re)vurderinger av kjemiske midler og bruksregelverk mot disse skadegjørerne. Resultatene av sprøyteteknikkprøvingene medfører endret rådgiving og sprøyteanbefalinger/maler. Resultatene vil også bli brukt til å lage fakta-ark som vil bli lenket til IPV - veiledere.

OptiBær sin målsetning er at kunnskap om forekomst og forebygging av resistens mot plantevernmidler hos skadegjørere i bær og optimalisert sprøyteteknikk og sprøytestrategier vil i) sikre bedre virkning av plantevernmidlene ii) redusere bruken av plantevernmidler og dermed redusere miljøbelastningen, iii) gi høyere avlinger av høy kvalitet og dermed øke lønnsomheten for dyrkerne, iv) øke konkurranseevnen til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og de firmaene som leverer sprøyteutstyr. Prosjektet samsvarer med ønsker norske myndigheter og EU har for integrert plantevern (IPV), der bruk av kjemiske midler skal reduseres og justeres etter behov, og miljøbelastningene skal minimaliseres. OptiBær vil ha spesiell fokus på gråskimmel og veksthusspinnmidd som er to av skadegjørerne det sprøytes mest mot i bær. De to viktigste bærkulturene i Norge er jordbær og bringebær, og det skal arbeides med disse kulturene på friland og i høye plasttunneler. Dårlig virkning av sprøyting henger nært sammen med redusert virkning av plantevernmidler og/eller hvordan sprøyteutstyret er i stand til å avsette de kjemiske midlene på plantene. OptiBær skal undersøke forekomsten av resistens mot plantevernmidler hos gråskimmel og veksthusspinnmidd i viktige områder for bærdyrking, og parallelt skal det arbeides med å forbedre sprøyteteknikken og tiltak. Resistens mot plantevernmidler og sprøyteteknikk i bær er arbeidet noe med tidligere i Norge, men en systematisk samordning for å utvikle strategier mot utvikling av resistens og forbedret sprøyteresultat er ikke gjort tidligere, heller ikke internasjonalt. Sammen med ekspertise fra andre land og samspill mellom forskning, rådgiving, utstyrsleverandører og bærdyrkere, vil OptiBær sikre at resultatene blir brukt umiddelbart i bærnæringen. NLR vil ved utgangen av prosjektperioden kunne tilby sine kunder systematiske program for overvåking av resistens mot plantevernmidler og sterkt forbedret rådgiving innen sprøyteteknikk til ulike plantebestand.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri