Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

NORSI II

Awarded: NOK 12.0 mill.

NORSI- Norwegian Research School in Innovation is the national research school for PhD students in Norway within the field of innovation. NORSI works to enhance innovation research education and strengthen connections in the innovation research community. See also: www.norsi.no

Virkninger og effektene av NORSI merkes av studentene, faglige og deltagende institusjoner. Noen av virkningene er umiddelbare, som for eksempel kursdeltagelse, og andre er mer langsiktige som økt forskningssamarbeid og synergier mellom faglige og institusjoner: - Doktorgradsstudenter har tatt kurs innen innovasjon og entreprenørskap av høykvalitet -En sterkere følelse av disiplinært fokus og forskningsidentitet innen innovasjonsfeltet - Et aktivt og utvidet nasjonalt nettverk innen innovasjon og entreprenørforskning - Økte muligheter for forskningssamarbeid, artikkelskriving, bokprosjekter etc. - Økte muligheter for deltagelse i komiteer, paneler, presentasjoner, og utveksling av erfaring og forskning - Tettere relasjoner og koblet sammen deltagende institusjoner og fragmenterte forskningsmiljøer - Bidratt til en felles undervisningsinnsats av doktorgradsstudenter innen innovasjon - Bidratt til å synligjøre institusjoner og deres kompetanseområder

NORSI skal være en enhetlig og nettverksbasert forskerskole med 10 likeverdige partnere: BI, HIL, NHH, NTNU, UiA, UiN, UiO, UiS, UiT og svenske CIRCLE, hvor alle partnerne er forpliktet til å bidra med, og gjennomføre konkrete aktiviteter. NORSI skal tilby doktorgradskurs tilpasset de behov som anses å bidra til styrkingen av innovasjonsforskningen i Norge. NORSI skal bygge videre på kursporteføljen som var utviklet av de to tidligere programmene i NORSI (PING og PIMS). Kursporteføljen vil ivareta både system og management innovasjonsperspektivene fra NORSI I, ivareta kursene innen kvantitative og kvalitative metoder for innovasjonsforskning samt videreutvikle porteføljen av kurs. NORSI tar sikte på levere to til tre kurs hvert semester og gjennomføre en portefølje med 10-12 kurs over to år, etterfulgt av en ny syklus. NORSI skal ha en desentralisert organisering av kursene med en sterk lokal forankring hos nettverkspartnerne mht til gjennomføringen, mens styret i NORSI skal være involvert i faglige beslutninger. NORSI skal ta opp studenter forløpende, og studentenes medlemskap i NORSI skal ikke ekskludere dem fra å ta kurs andre steder. NORSI skal mobilisere veilederne til å ta del i NORSIs aktiviteter, og vil tilby kurs og seminarer for alle veilederne. NORSI skal ha en ledergruppe og et utvidet styre hvor alle nettverksinstitusjonene er representert. Ledergruppen vil bestå av fem medlemmer, hvor lederen kommer fra NTNU. NORSI vil bli koordinert av Handelshøyskolen BI. NORSI skal etterstrebe kjønnsbalanse i ledelsen og i styret. Studentene vil bli representert i styret, og kursene vil bli evaluert systematisk. Med denne samarbeidene forskerskolestrukturen ønsker man å gjøre NORSI også levedyktig etter at finansieringsperioden for NORSI II avsluttes i 2020.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene