Back to search

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Ledelse av IEA HIA Task 33 Local Hydrogen Supply for Energy Applications

Awarded: NOK 0.30 mill.

The main purpose with this project has been to lead and coordinate an international network of experts on hydrogen, to evaluate different methods and technologies suitable for local hydrogen production based on water electrolysis or reforming. Existing technologies and systems, as well as new interesting concepts for hydrogen production have been evaluated in the project. Barriers and opportunities for local hydrogen production have also been identified. The project has given Norwegian research institutions, companies, and other organizations with activities and interests for local hydrogen production insight into international R&D activities in the area, particularly in countries such as USA, Japan, and Germany. IFE (operating agent for the network) and partners have discussed many interesting and relevant future R&D topics, especially on renewable energy based water electrolysis and reforming with carbon capture. The main result from the project is the establishment of an international network, which Norwegian stakeholders can use in further long-term research projects (e.g. FME MoZEES) and other large international projects on water electrolysis and reforming.

Det internasjonale energibyrået (IEA) etablerte i 1977 en såkalt Hydrogen Implementing Agreement (HIA) for å fremme FoU-samarbeid og informasjonsutveksling på hydrogen mellom IEA-medlemslandene. Norge har tidligere deltatt i flere IEA HIA tasks, blant annet Task 23 Small Scale Reformers for OnSite Supply of Hydrogen (SSR for Hydrogen) (2006-2011). Task 33 Local Hydrogen Production for Energy Applications er en videreføring av Task 23, men arbeidsinnholdet er nå utvidet til å inkludere hydrogenproduksjonsteknologi basert på både reformering og vannelektrolyse. Arbeidsprogrammet i Task 33 ble i 2012 formelt godkjent av IEA HIAs ExCo (eksekutivkomité). IFE har siden juni 2013 ledet Task 33, og ønsker med dette prosjektet å få støtte til å kunne forsette i rollen som Operating Agent de neste to årene (2014-2015). IEA HIA Task 33 har deltagelse fra ca. 10 internasjonalt anerkjente industri- og teknologiselskaper innen hydrogenproduksjon. Det legges opp til 2 møter i året, for å samle ekspertene (ca. 18-20 personer) fra de ulike deltakerlandene (ca. 12 land + EU). IFE er for tiden involvert i flere prosjekter relatert til lokal og småskala hydrogenproduksjon, som sammenfaller svært godt med temaet i Task 33. Den generelle interessen i Norge og Europa for hydrogenproduksjon basert på fornybar energi er økende. IFE samarbeider med 5-6 norske bedrifter på dette området, de fleste lokalisert i Oslo- og Akershusregionen. Deltagelse i IEA HIA Task 33 gir tilgang til viktig informasjon for IFE og samarbeidspartnere. Ledelse av IEA HIA Task 33 og deltagelse i møter og workshops gir IFE anledning til å komme i direkte kontakt med potensielle utenlandske teknologiselskaper og industripartnere. Dette kan gi både IFE og norske samarbeidspartnere innpass i nye hydrogenprosjekter rundt om i verden.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

ENERGIX-Stort program energi