Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tunnelsikkerhet- og beredskap: Kunnskap, kompetanse og læring i brann- og redningstjenesten

Alternative title: Tunnel safety - knowledge, competency and learning in the fire and rescue service

Awarded: NOK 0.48 mill.

The Ph.D. project will identify and analyse level of competencies regarding tunnel safety in the Norwegian fire and rescue services, and review relevant international fire and rescue services' ways of coping. Tunnel safety includes the fire and rescue services' prevention activities as well as the emergency response efforts. The project will review the current education and training framework for tunnel safety and outline the needs for enhanced training within fire prevention and emergency response. The major goal is to provide new knowledge on how to increase fire and rescue personnel's competencies, and contribute to alternative training models. Norway has had several serious fires in road tunnels the last five years, luckily with few fatalities. Europe experienced three disastrous tunnel fires from 1999 to 2001 with 61 fatalities and several injuries. There is a large potential of harm related to tunnel fires. The Norwegian road network consists of a large number of tunnels of various age and characteristics. Many of these tunnels represent challenges in the fire and rescue services' work on fire prevention and emergency response. The Norwegian road network consists of a large number of tunnels of various age and characteristics. Differences relate to length, curvature, number of tunnel tubes and lines, traffic composition, emergency response time, safety measures etc. Tunnel fires vary with regard to the fire's position, what is burning, the location of vehicles and road users etc. These characteristics and components can interact in various ways that are difficult to understand and comprehend, thus creating complex interactions and a need for better knowledge regarding tunnel safety. The premises for self-evacuation are not always present in Norwegian road tunnels, making firefighting and rescue work conflicting interests. Preventive measures are vital to reduce the probability for serious fires, and to reduce the consequences of fires. There is a need for a more holistic understanding and involvement from the fire and rescue services in the safety management of the road tunnels, both during design, planning, construction, operations, maintenance and preventive supervision. The article "A review of competencies in tunnel fire response seen from the first responders' perspectives" is prepared and invited for publishing in Fire Safety Journal. The article is based on data from a workshop with tunnel fire response experts arranged by Rogaland Fire and Rescue, the Norwegian Road Administration and the University of Stavanger summer 2015, and investigations of two tunnel fires in Norway. The data were analysed using systems engineering approach combined with an understanding of learning. The study revealed tunnel safety concerns related to Norwegian emergency response personnel's state of competence both in the pre- and post-accidental phase. The situation on tunnel fire safety is unclear and fragmented, and the knowledge sustains accordingly weaknesses.

Ph.d. prosjektet skal kartlegge og analysere dagens kompetansenivå, og hva som finnes av kunnskap om tunnelsikkerhet og -beredskap i brann- og redningstjenesten i Norge og blant aktuelle internasjonale tjenester. Prosjektet skal se nærmere på dagens rammeverk for opplæring innen tunnelsikkerhet og -beredskap. På bakgrunn av dette vil behovene for kunnskapsutvikling og kompetanseheving innenfor forebygging og beredskap i brann- og redningstjenesten i Norge skisseres. Formålet er å bidra med kunnskap om hvordan kompetansen blant personell i brann- og redningstjenesten kan økes og danne grunnlag for utvikling av alternative modeller for opplæring av både forebyggende- og beredskapspersonell. De siste årene har det vært flere alvorlige branner i norske tunneler, men frem til nå har få personer omkommet. Fra 1999 til 2001 opplevde Europa tre katastrofale tunnelbranner hvor til sammen 61 mennesker mistet livet og mange ble skadet. Skadepotensialet er stort i tunnelbrann, og Norge har mange vegtunneler av ulik alder med ulike kjennetegn. Forskjellene er knyttet til lengde, kurvatur, antall tunnelløp og kjørebaner, trafikksammensetning, innsatstid og sikkerhetstiltak. Tunnelbranner er ulike med tanke på hvor i tunnelen de oppstår, hva som brenner, hvor biler og trafikanter befinner seg osv. Disse egenskapene og komponentene kan virke sammen på måter som er vanskelig å forutse og forstå, såkalte komplekse interaksjoner. Denne kompleksiteten skaper et stort kunnskapsbehov med hensyn til tunnelsikkerhet og -beredskap. Forutsetningene for selvredningsprinsippet er ikke alltid til stede, brannslukking og redningsarbeid blir da motstridende hensyn. Forebyggende tiltak er viktige for å redusere sannsynligheten for store og alvorlige branner, og for å redusere konsekvensene av oppståtte branner. Brann- og redningstjenesten trenger helhetlig forståelse og involvering i tunnelenes sikkerhetsstyring i både planlegging, bygging, drift, større vedlikehold og brannforebyggende tilsyn.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.