Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Relasjonsledelse som virkemiddel for utvikling av læringsmiljø og kompetanse i skolen.

Awarded: NOK 1.6 mill.

This study aims to explore what conditions are decisive for teachers? reflection in the Professional learning community in different schools. Review of research on reflection in Professional Learning Environment has shown that various factors have an impact on the content of the reflection. The critic has been that time spent with reflection in collaborative groups in school doesn?t give wanted effect for teachers in different schools. In this project teacher and students in three lower secondary schools participated in focus group discussions, and three principals participated in individual interviews. The empirical material was analyzed due to Qualitative content analysis methodology. The findings in this material indicate that the conditions for reflection in Professional Learning Environment are diverse in different schools. Structures for collective work in school have an impact on the reflection in Professional Learning Environment to what extent reflection affects professional development and improved practice. Previous research supports this and shows that reflective dialog in the Professional Learning Environment is crucial to professional growth. In addition, my findings indicate that collaborative structures affect the content of the teacher?s reflection.

-

Bakgrunn På bakgrunn av at Kristiansand hadde hatt en kraftig økning av gruppen elever som har behov for særskilt tilrettelegging for tilnærmet hele opplæringsløpet, både faglig og sosialt, ble det i 2010 gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet inn mot spesialundervisningen i Kristiansand kommune. En av revisjonsdistriktets anbefalinger var som følger: Skoleetaten i Kristiansand kommune bør -eksplisitt og systematisk- legge vekt på å arbeide innenfor forståelsen av begrepet tilpasset opplæring. Kristiansand kommune iverksatte med bakgrunn i dette vinteren 2012-2013, et utviklingsprosjekt kalt Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand(FLiK). Målgruppa for utviklingsarbeidet er de profesjonelle voksne i alle kommunale og private barnehager, samt alle grunnskoler i Kristiansand. I FLiK inngår kartlegging av ulike læringsmiljøfaktorer. Kartleggingsresultatene viser at det er store kvalitetsforskjeller både mellom og innad på den enkelte enhet i forhold til de områder som er målt. Spesielt gjelder dette opplevelsen av relasjoner både mellom individer i ulike grupper og på ulike nivåer. Prosjektets innhold Positive relasjoner mellom individer i ulike grupper og nivåer i skolen har stor betydning for læringsutbytte, motivasjon og trivsel. Den overordnede målsetting for å gjennomføre et Ph.D arbeid i Kristiansand kommune, er derfor å skaffe kunnskap og ny viten om hvordan relasjonsledelse kan bidra til utviklingen av et læringsmiljø som fremmer både elevens faglige og sosiale utvikling. Arbeidet skal også utvikle forståelse av og ny innsikt hos lærere, skoleledere og på skoleeiernivå om hvordan relasjonsledelse kan bevirke kompetanseheving i skolen.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune