Back to search

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Bein, blod og DNA - en utstilling om gener, røtter og identitet

Awarded: NOK 0.75 mill.

Humans are similar and different in many ways. From the Enlightenment to the present, scholars have variously identified, classified, visualized, explained and valued biological similarities and differences between humans. This research has been shaped alongside changing social ideas on race, identity and belonging. Scientific racism is over. But racism still exists in our societies. FOLK explores the interactions between science, society and culture and considers the profound impact of such scientific practices on whole societies and the lives of individuals. Exhibition opened 21. March 2018. Duration: 1,5 år or more The exhibition project is related to the SAMKULprosjekt 220741: 'From racial typology to DNA sequencing'.

Utstillingsprosjektet har utspring i SAMKUL- prosjektet 'From racial typology to DNA-sequencing'. Det trekker veksler på ideer, kompetanse og innsikter som genereres gjennom forskningsprosjektet og vil belyse de samme overordnede problemstillinger. Utstillingen skal utforske hvordan sosiale strukturer og kulturelle og politiske ideer interagerer med produksjonen av vitenskapelig kunnskap om human biologisk variasjon. Målet er å bidra til kritisk refleksjon og innsikt i hvordan vitenskapelig kunnskap blir produsert (i motsetning til å være fakta som oppdages) og hvordan dette påvirkes av og påvirker samfunn, kultur og enkeltmenneskers liv. Utstillingen vil belyse hvordan forskning på human biologisk variasjon reflekterer, reproduserer og/eller utfordrer sosiale og politiske relasjoner og kulturelle oppfatninger om etnisitet, rase, opphav og identitet. Prosjektet tar utgangspunkt i den dagsaktuelle utviklingen innen gensekvenseringsteknologi og bioinformatikk og den raskt økende produksjonen av data om genetiske forskjeller og likheter mellom folkegrupper innenfor evolusjonsforskning, rettsmedisin, medisinsk genetikk og i skjæringspunktet arkeologi/genetikk. Oppmerksomhet rettes imidlertid både mot nåtidig vitenskapelig praksis og dens samfunnsrelasjoner, og mot denne forskningens historiske forutsetninger, ved å utforske de 'arkeologiske lag' av tidligere etablerte vitenskapelige fakta, teorier og antakelser som er med å danne grunnlag for nåtidens vitenskapelige virksomhet. Forskning på human variasjon har en utpreget visuell karakter. Studier av menneskers ytre fysiske egenskaper har spilt en nøkkelrolle i dette forskningfeltet, og visuelle framstillinger (fotografier, tegninger, kart og grafiske framstillinger) har vært og er viktige faktorer i forskning og kunnskapsformidling. Dette vil utnyttes til å skape en visuelt spennende utstilling som gir innsikt i både forskningsprosessen og dens sluttprodukter og samfunnskontekst.

Funding scheme:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell