Back to search

PUBL-Publisering/prosjektinform

Economical support for translation and publication of The History and Significance of the Soul

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Number:

258959

Project Period:

2016 - 2017

Funding received from:

Subject Fields:

Partner countries:

The History and Significance of the Soul er et idé- og kulturhistorisk bokprosjekt som har som hovedmål å undersøke hvilken betydning sjelen fortsatt kan ha i europeisk kultur på grunnlag av hvordan sjelen er blitt oppfattet av sentrale tenkere og diktere fra antikken til moderne tid. Siden vi lever i en flerkulturell global tid, perspektiveres også sjelsoppfatningene i buddhismen og islam og arabisk kultur. Bakgrunnen for prosjektet er en utbredt oppfatning, at sjelen er et rent religiøst begrep og gjenstand for tro eller bare en metafor for ulike personlige egenskaper. I psykologien er sjelen dessuten erstattet med psyke og det psykiske. Spørsmålet blir så hvordan sjelen kan forbli en sentral antropologisk dimensjon når den i store deler av filosofien og samfunnsvitenskapene erstattes med selvet, selvbevissthet, subjekt eller identitet. I forlengelse av denne utviklingen skal det videre avklares hvordan den sokratiske omsorgen for selvet og sjelen ifølge Hannah Arendt også forutsetter omsorg for den og de andre. Samtidig som sjelens posisjon svekkes i faglitteraturen i løpet av det 19. århundret, gjenoppstår den så å si i diktningen. Analysen vil vise hvordan det indre sjeleliv blir et hovedmotiv i den moderne episke diktningen i tradisjonen etter bl.a. James Joyces framstilling av det heterogent sammensatte sjeleliv som a stream of consciousness. Boken drøfter så hvilken betydning fiksjonens framstilling av sjelen har for dens antropologiske status, som aktualiseres etter den språklige vendingen og Nietzsches og Wittgensteins forståelse av menneskeverden som en språklig verden. De bildene og fortellingene vår kultur gjennom tidene har skapt om sjelen, har skrevet seg inn i vår forestillingsverden som en palimpsest, som nytolkninger av sjelen stadig skriver seg inn i. Boken vil vise hvordan denne virkningshistorie stadig gjør seg gjeldende både diakront og synkront, der det fortidige blandes med det samtidige i et heterogent sammensatt indre kompleks.

Funding scheme:

PUBL-Publisering/prosjektinform

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project