Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Virksomhetsarkitektur: Kartet til fremtidens helse

Awarded: NOK 0.30 mill.

Visjon er god og effektiv organisasjonsutvikling for neste generasjons helsesystem. Mål for innovasjonsprosjektet er å realisere en arkitekturpraksis som muliggjør arkitektur-basert virksomhetsplanlegging og mer effektiv tjenesteutvikling i helseforetakene i Midt-Norge. Effekter av innovasjonsprosjektet er bedre styring og drift men også bedre kontroll på, og gjennomføring av, egne endringsprosesser i samsvar med virksomhetenes egne målbilder. Effektene er ny planleggingspraksis, økt forståelse og overblikk over innsatsfaktorene, og sammenhengen mellom disse, for å sikre egne målbilder i drift, styring og endring i virksomhetene. Det gir bedre innsikt i hva som er sentrale forbedringsområder i dagens struktur, hva som «skal til» av både teknologi, organisasjon og prosesser for å realisere bedre kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Innovasjonsprosjektet bygger på føringer fra Helse Midt-Norges IKT-strategi og innovasjonsstrategi. Helse Nord-Trøndelag, Sykehusapotekene i Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal ønsker å realisere en arkitekturpraksis, dvs strategisk og systematisk bruk av virksomhetsarkitektur for videreutvikling av driftsmodell, standardisering og forbedret virksomhetsstyring (drift, styring og endring) i helseforetaket. Sykehusbygg og Helse Møre og Romsdal ønsker å benytte strategisk og systematisk bruk av virksomhetsarkitektur i planlegging og gjennomføring av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Hemit er faglig motor for å innføre arkitekturpraksis i helseforetakene i Midt-Norge. Mål for forprosjektet er å utvikle og kvalitetssikre en plan for en bredt forankret innovasjonsaktivitet for uttesting av virksomhetsarkitektur som metode for utvikling av neste generasjons helsesystem. Forprosjektet skal fokusere uttestingen av den nye praksisen - hvilket vil si å velge case og planlegge hvordan casene skal bidra til en videreutvikling og evaluering/validering av ny arkitekturpraksis.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester