Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2016

Awarded: NOK 0.53 mill.

Prosjektets formål er å bidra til å etablere og delta i konsortier som utarbeider søknader til EUs rammeprogram i Horizon 2020 i løpet av 2015. CICERO ønsker å bidra sterkere til europeisk klimaforskning gjennom deltakelse i forskningsprosjekter med konkurransekraftige konsortier med nåværende og nye samarbeidspartnere. Instituttet har en forskerstab med bred faglig bakgrunn, og sikter seg inn på tverrgående samarbeid både internt og eksternt i utarbeidelsen av gode søknader. Prosjektetableringen vil dermed gjelde utlysinger fra en rekke ulike delprogrammer. Prosjektutvikling, posisjoneringsaktiviteter og prosjektgjennomføring inngår som en del av instituttets plan om å øke muligheten for å koordinere EU-prosjekter i kommende år. Erfaringsmessig er både prosjektetableringsfasen og selve prosjektgjennomføringen kostbare aktiviteter for institutter som CICERO, og økt innsats på dette feltet innebærer en finansiell utfordring i og med at EUs finansieringsmodell kun dekker inntil 25% av indirekte kostnader, og dermed på langt nær dekker opp våre faktiske timepriser. Økt deltakelse medfører dermed at en enda større andel av CICEROs grunnbevilgning vil gå til utvikling og gjennomføring av EU-prosjekter.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020