Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2016

Awarded: NOK 1.1 mill.

Prosjektet skal bidra til at forskerne får nødvendig økonomisk og administrativ støtte for å utvikle gode søknader til H2020 og andre programmer som mottar finansiering fra H2020. Strategiske viktige tiltak for NMBU i 2016 er å utvikle målrettede støtte- og insentivordninger for spesifikke fagmiljøer som har et stort potensial for å lykkes. Kartlegging av kandidater som er i den internasjonale forskningsfronten og har den etterspurte unike kompetansen relatert til utlysninger i H2020 blir første steg, deretter å skreddersy den administrative og økonomiske støtten. Dette krever spesiell fag- og EU-kompetanse samt tilstrekkelig kapasitet blant administrativt personale både på sentralt og lokalt nivå. Parallelt skal vi tilrettelegge for at forskerne kan utvikle internasjonale nettverk og selv kunne posisjonere seg som attraktiv partner. Vi skal bruke kommunikasjon aktivt og planmessig for å sikre at søkerne er godt kjent med rammebetingelser og at forbedringstiltak er godt forankret hos ledelsen. Hvis NMBU skal klare å øke sin deltakelse i rammeprogrammet i betydelig grad er universitetet avhengig av flere administrative ressurser. Da kan støtteapparatet jobbe mye mer aktivt ute i fagmiljøene, ta langt flere initiativ, mobilisere nye søkere og følge opp forskerne tettere slik at flere søknader initieres og flere gjennomføres. Vi erfarer at mange ikke bruker støtteapparatet eller de involverer det for sent. Ved å jobbe tettere med fagmiljøene vil også flere bli bevisste på og bruke tjenestene som tilbys, noe som vil bidra til økt kvalitet på søknadene. NMBU vurderer derfor flere administrative ressurser som det mest effektive tiltaket for å øke sin deltakelse i H2020.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020