Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bio- og solenergi for framtiden - Fagseminar i tilknytning til Energigårdens 25 års jubileum. Energigården, Brandbu, 15. juni 2016.

Awarded: NOK 74,999

Project Number:

260215

Application Type:

Project Period:

2016 - 2016

Funding received from:

Location:

Energigårdens virksomhet både nasjonalt og internasjonalt har som formål å bidra til økt bruk av bio- og solenergi for å erstatte bruk av fossil energi og som en del av næringsutvikling i jord- og skognæringene. Dette skjer gjennom kurs og seminarer, ved å vise gode praktiske eksempler fra våre anlegg på Energigården, gi råd og utvikle forretningsplaner for små og mellomstore biovarmeselskaper samt øvrig formidling gjennom kunnskap og utviklingsprosjekter for myndigheter og næringsliv. Energigården var tidlig ute med et arbeid som nå har blitt mer utbredt, og bidrar i betydelig grad til et grønt skifte og god bioøkonomi i næringslivet. Spørsmålene er langt på vei de samme som for 25 år siden, svarene endrer seg noe med samfunnsutvikling og teknologi. Vi mener saken har mer næringsrelevans nå enn noen gang. Nasjonalt er det avgjørende å synliggjøre mulighetene for å kunne erstatte fossil energi med fornybar for å nå målene om å redusere utslipp av klimagasser. Internasjonalt er det i tillegg avgjørende å synliggjøre mulighetene for å ta i bruk fornybar energi i land og regioner som i liten grad har tatt i bruk fossil energi. Energigården etablerte i 2014 stiftelsen Energy Farm International Foundation» (EFIF) sammen med det Indiske «The Energy and Resource Institute» (TERI). EFIF har hovedkontor på Energigården, og kjøper tjenester av Energigården og andre. Fagseminaret vil samle internasjonale og nasjonale innledere og deltakere gjennom et stort faglig nettverk.

Activity:

BIONÆR-Bionæringsprogram