Back to search

EUNETTVERK-EU-nettverk

Arktisk Horisont

Awarded: NOK 1.5 mill.

Arctic Horizon is a meeting place to share and further develop knowledge and opportunities towards Horizon 2020, especially within two of the region's strategic competence environments: bio-industries and space / soil. These environments are nationally leading, representing maturity, professionality and a balance between public, private and policy actors, and have experience from EU cooperation. The environments represent a core competence that can be strengthened but also shared and further developed through cooperation and international mobilization for participation in relevant H2020 calls Arctic Horizon started in January 2017 and in the same year most activities were carried out according to approved plan. By 2018, the efforts has gone towards identify potential applicants, and in addition it was focus on a wider field of coverage than the original plan. For 2019 the works has been to consolidate and towards making a new follow up project.

1) Kunnskapsbygging og deling: Prosjektet har i løpet av perioden samlet ulike tematiske miljøer for å øke graden av kompetanseutveksling og koordinering inn mot ulike tverrtematiske utlysninger. 2) Mobilisering av deltagere og informasjon om mulighetene i H2020: Prosjektet har lagt opp til tett samarbeid mellom UiT, klyngeaktører og offentlige samarbeids-organ for å nå ut til et bredt spekter av mulige søkere. 3) Bedre relasjoner mellom aktørene: Nettverket har både arbeidet for å forankre prosjekter sterkt regionalt ved å samle aktører på tvers av både bransjer og sektorer (privat, offentlig og FoU). 4) Profesjonalisering av støtteapparat og søknadsskrivekompetanse: Gjennom å tilby møteplasser og opplæring for forskere og administrativt personell har prosjektet søkt å øke kompetansen, mestringen, og dermed skape en lavere terskel for å bli med i H2020 prosjekter.

Det er betydelig kompetanse i det foreslåtte Arktiske Horisont nettverket. Denne kompetansen kan spres til H2020 søkere som trenger den, samtidig som det dannes nye søkerkonstellasjoner på tvers av nettverket. Foruten sentrale forsknings- og utdanningsinstitusjoner i regionen (UiT, Norut, Nofima, HI) inkluderer nettverket sentrale organisasjoner som har bred kontaktflate mot bedrifter. Dette gjelder i hovedsak aktørene Biotech North, Arctic Biodiscovery Centre og Innovasjon Norge. I tillegg har vi med organisasjoner som arbeider mot kommunene og med offentlig næringsutvikling. Arktisk Horisont har for 2016/2017 valgt å ta utgangspunkt i to tematiske FoUoI kompetansemiljøer, bionæringer og rom/jord. Disse miljøene er nasjonalt ledende og har betydelig potensiale innen H2020. De representerer modenhet, tyngde og en balanse mellom offentlige, private og virkemiddel aktører. Disse miljøene har erfaring fra EU samarbeid og representerer en kritisk masse med kjernekompetanse som kan styrkes, men også deles med andre aktører som ikke er like modne. Miljøene er stabile, med gode langsiktige muligheter til å søke EU-finansiering. Man vil gjøre en årlig vurdering av hvor vellykket arbeidet med de tematiske miljøene har vært, og vi ønsker å inkludere andre tematiske miljøer etter hvert for å stimulere nye aktører for deltagelse i H2020. Sammensetning av ulike tematiske miljøer vil øke graden av kompetanseutveksling og koordinering inn mot tverrtematiske søknader. Samtidig kan tematiske samlinger for hver av de mest aktuelle næringene gjøre at informasjonen kan gå mellom potensielle søkere, støtteapparat og Forskningsrådet NCP-er på et spesialisert nivå. Aktører som arbeider på samme tema bygger sterke søkerkonstellasjoner med utgangspunkt i utfordringer fra næringene. Samtidig nyttiggjør en seg det offentlige støtteapparatet og NCP-er bedre, ved at de koordinerer sin innsats og møter de relevante søkerne mot H2020.

Funding scheme:

EUNETTVERK-EU-nettverk