Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: PACK4US - forsknings- og innovasjonsnettverk for emballering av mat

Awarded: NOK 0.40 mill.

Målet med nettverket er å skape bærekraftig vekst i omsetning og arbeidsplasser hos matprodusentene og i emballasjenæringen, og derigjennom styrke virksomhetenes konkurransekraft. Fokus vil være på økt verdiskaping og styrket konkurranseevne gjennom kunnskapsutvikling, innovasjon og tilrettelegging for samarbeid innenfor optimale emballeringsløsninger og gjenvinnbare/ fornybare materialer med hovedfokus på næringsmidler. Målgruppen er virksomheter som befinner seg i emballasjens verdikjede. Det være seg emballasjeprodusenter, emballasjeleverandører, maskinleverandører, leverandører av annet teknisk utstyr, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, og produsentansvarsorganisasjoner som håndterer brukt emballasje. Emballasjens viktigste oppgave er å beskytte et produkt fra ytre påvirkning for å unngå kvalitetstap, brekkasje og svinn, samt bidra til kostnadseffektiv og miljøriktig distribusjon. Emballasjen skal imøtekomme forbrukernes behov og fungere som informasjonsbærer og merkevarebygger. Innovative, lønnsomme og bærekraftige løsninger krever helhetlig tilnærming og derav samarbeid mellom bransjer, myndigheter og FoU-miljøer. Nettverket vil bidra til å samle og øke kompetanse og samarbeid innen optimale emballeringsløsninger. Sterk vekst i akvakulturnæringen vil kreve nye og innovative emballeirngsløsninger for eksport. Hvitfisknæringen har et mål om økt foredling innenlands hvilket også vil gi nye muligheter for vekst også innen emballasjenæringen. For å redusere dagens store matsvinn vil bedre emballeringsløsninger kunne bidra gjennom f.eks bedre holdbarhet og tilpassende porsjonsstørrelser. Det er også et uttalt mål i bioøkonomien om å produsere og benytte emballasje fra biobasert råvare. Dette vil være et økende behov og stille krav til gjenvinnbarhet/resirkulering.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram