Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt Neste generasjons havbruksfartøy

Alternative title: Pre project Next generation aquaculture vessels

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Number:

261171

Application Type:

Project Period:

2016 - 2016

The ambition for VARD Design with this project is to investigate new and innovative vessel concepts based on future logistic requirements of the aquaculture industry. To achieve this, a colloboration is established with one of the world leading aquaculture companies Marine Harvest, and MARINTEK with leading competence within ship technology and maritime logistics. The innovations of the project will also be applied towards other vessel segments that are important for VARD and other Norwegian ship-builders, specially in a low offshore oil and gas shipping market.

Utviklingen av offshore-flåten som opererer i Nordsjøen har vært drevet av kravspesifikasjonene som har vært både høye og spesifikke iht. design på fartøyet. Over tid har dette skapt en Nordsjø-flåte med høy operabilitet og avansert utrustning, men med høye kostnader og lav energi-effektivitet. Den senere tids lave oljepris har derimot gitt en endring i hvordan fartøys-tendere skrives, med økt fokus på overordnet funksjonskrav i stedet for detaljerte designspesifikasjoner. Det etterspørres nå nytenking for å gjøre skipene lettere, smartere og kostnadseffektive, kombinert med høyest mulig operabilitet. VARD Design ønsker med dette prosjektet å utrede nye innovative fartøyskonsepter, hvor man med utgangspunkt i fremtidige logistikk- og verdikjedebehov og tilhørende funksjonskrav, skal vurdere drastiske endringer innen fartøysdesign spesielt rettet mot havbruk. For å lykkes vil man samarbeide tett med Norges og verdens største oppdrettsselskap Marine Harvest og internasjonalt ledende kompetansemiljø i MARINTEK innen skipsteknologi og maritim logistikk. Prosjektets innovasjoner vil også være egnet inn mot anvendelse i andre fartøy-segmenter som er viktige for VARD og andre norske skipsbyggere med tanke på å reduserer sårbarhet i forhold til svingninger innen olje og gass.

Activity:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2