Back to search

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

PAFFA-prosjektet: Pain and function after fast track arthroplasty. Utvikling av en interaktiv nettløsning for protesepasienter.

Awarded: NOK 0.19 mill.

Vi vil lage en interaktiv nettløsning som kan bidra til bedre behandling av pasienter operert med hofte- eller kneproteser. Nettløsningen skal generere individualiserte råd til pasienter og helsepersonell i primærhelsetjenesten om postoperativ helse etter proteseinngrep, nærmere bestemt råd om smertestillende og bivirkninger, sårproblemer, funksjon og trening. Liggetiden på sykehus etter protesekirurgi er kraftig redusert de siste årene. Det er vist at pasientene har lite smerter og god funksjon selv om liggetiden er kortere. Vi vet derimot for lite om hvordan pasientene har det etter utskrivelse og frem til første etterkontroll. Mange pasienter henvender seg til avdelingen i den første postoperative fasen og noen blir henvist for vurdering, men det er ikke lagt til rette for direkte samhandling. Det er et behov for bedre oppfølging av pasientene den første tiden etter utskrivelse og for at primærhelsetjenesten kan kommunisere mer effektivt med spesialisthelsetjenesten. Ved å lage en nettløsning med kartlegging av symptomer, beslutningsstøtte og samhandling kan vi bidra til en bedre helsetjeneste for pasientene og bedre samhandling for helsevesenet. Målet med forprosjektet er å danne et informasjonsgrunnlag for det videre prosjektet. Relevante data innhentes ved hjelp av å kartlegge pasientenes smerte og funksjon den første måneden etter utskrivelse fra sykehus. Vi vil registrere postoperative henvendelser fra pasienter til sykehuset, opprette samarbeid med primærhelsetjenesten og opprette brukergrupper. Vi forventer at en interaktiv nettløsning vil bedre pasientenes helse etter protesekirurgi. Pasienter og helsepersonell i primærhelsetjenesten kan få individualiserte råd kunnskapsnivået om den postoperative fasen økes hos pasient og helsepersonell. Pasientene vil oppleve større trygghet og fornøydhet med inngrepet. Samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten vil bedres og det vil ligge til rette for videre forskning i primærhelsetjenesten.

Activity:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering