Back to search

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forprosjekt for utvikling av mhelse for bedre mestring av psykiske plager blant ungdom 18-25 år

Awarded: NOK 0.30 mill.

Formålet med prosjektet er å bidra til økt mestring blant ungdom som sliter med psykiske plager og samtidig redusere bruken av anti-depressiva. For å oppnå dette vil prosjektet utvikle en mhelse-tjeneste som bidrar til et bedre og mer målrettet opplegg for behandling, oppfølging og samarbeid mellom det kommunale psykiske helsearbeidet og ungdom med psykiske plager. Prosjektet vil utforske hvordan mhelse kan anvendes for å oppnå gode, målrettede forløp der brukers medbestemmelse står sentralt. Mhelse-tjenesten kan inngå som del av det kommunale lavterskeltilbudet, og vil i dette prosjektet rette seg mot Enhet for psykisk helse og rus i Trondheim kommune. På sikt kan verktøyet spres til andre helsetjenester, for eksempel helsesøstre, og dermed litt yngre ungdommer. Det kan også være aktuelt i spesialisthelsetjenesten ved psykisk helsevern for barn og unge (Bup). Den mest sentrale utfordringen for prosjektet vil være knyttet til nyttiggjøring av mhelse-tjenesten over tid hos begge brukergruppene, henholdsvis ungdom med psykiske plager og tjenesteytere. For å sikre dette på best mulig måte vil aktiv brukerinvolvering være utgangspunktet både i utvikling og utprøvingsfasen. Prosjektet vil utforske hvilke behov ungdom i målgruppen har som kan bidra til bedre mestring av psykiske plager, hvordan en mhelse-løsning kan bidra til å møte disse behovene, og hvordan løsningen kan passe inn i hverdagen deres. Videre hva som er muligheter og utfordringer sett fra tjenesteyternes perspektiv, og hvordan disse kan nyttiggjøre seg mhelse som en del av behandling og oppfølging for å skape et bedre tilbud.

Activity:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering