Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ISA RC52 Interim: Change in Professions and Professionalism?

Awarded: NOK 91,000

Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus er blitt anmodet av styret i forskningsgruppen for profesjonssosiologi i den Internasjonale sosiologforeningen om å arrangere interimkonferansen våren 2017. Senteret ønsker å påta oss dette arrangementet. Konferansen er planlagt 8-10 juni 2017 i Oslo i Høgskolens lokaler og tema vil være «Change in Professions and Professionalism?». Temaet er relativt bredt for å favne flest mulig av dem som arbeider innenfor forskningsfeltet. Konferansen består i hovedsak av parallellsesjoner der deltakerne presenterer papere som deretter diskuteres. Selv om temaet for konferansen til en viss grad reflekteres i parallellsesjonene, vil det også i stor grad preges av deltakernes ulike forskningsinteresser. Plenumsforedraget vil imidlertid klart knytte an til konferansens tema. Forskningsgruppen har i dag 125 betalende medlemmer fra hele verden, med en hovedtyngde fra Europa. Alle konferanser er også åpne for ikke-medlemmer og invitasjon til konferansen vil gå ut til neste 900 personer som er registret som interessenter. Ut fra deltakelsen på tidligere interimkonferanser anslås antall deltakere på konferansen i Oslo til 150. For å stimulere ph.d. studenter til å delta vil det bli organisert en egen ph.d. sesjon, samtidig som det er satt av midler til fire reisestipend til disse. Det er nedsatt en lokal arrangementskomite og det er laget en tidsplan for annonsering og frister for å sende abstrakt og påmelding. Senteret har bred erfaring med gjennomføring av denne typen arrangementer og vil samarbeidet med høgskolens konferansesenter om den praktiske gjennomføringen. I formidlingen fra konferansen vil vi bruke foreningens blogg under konferansen og referat fra konferansen vil bli formidlet i foreningens nyhetsbrev og høgskolens nettsider. Med utgangspunkt i konferansens tema vil vi arbeide for å få publisert et utvalg bidrag fra konferansen i et temanummer i et tidsskrift, f.eks. Professions and Professionalism.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam