Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Troll anti-fouling cleaning system FORPROSJEKT

Alternative title: Troll anti-fouling cleaning system FORPROSJEKT

Awarded: NOK 0.15 mill.

Algae, shells and crustations cause biofilm accumulation on fish farming construktions and nets. These allow larger organisms such as larger shells and anemones to grow. To combat this chemicals and high pressure hosing is used. Norwegian Ocean Cleaning Systems has developed a solution that does not require chemicals and significantly reduses the amount of mechanical cleaning. The technology does not affect the environment and can be used for other applications such as land based fish farms, metallurgy, shipping and oil & gas.

Alger, skjell og krepsdyr lager biofilm og koloniserer nøter og konstruksjoner. Disse er igjen livsgrunnlaget for større organismer skjell, rur og anemoner som igjen forsterker problematikken med lakselus. Dette skaper vesentlige utfordringer og utgifter i fiskeoppdrett. Begroingshindrende midler er kostbart, skadelig for fiskehelsen og for miljøet. Forskere er på jakt etter bedre og mer miljøvennlige løsninger som kan erstatte kjemiske og mekaniske metoder som er energikrevende, forurensende og sliter ut nøter og utstyr. NOCS har prosjektert en løsning for å hindre groing på marine konstruksjoner i havbruksnæringen til bruk i åpne hav og lukkede anlegg. Teknologien skal erstatte kjemikaliebruk og krevende not-operasjoner. Forsøk gjort i laboratorier indikerer 75% mindre påslag av biofilm, noe som gir et vesentlig potensial innen reduksjon av mekanisk rensing som Troll er ment å erstatte. Prosjektet skal videre analysere potensielle effekter av Troll innen begrensning av smittepress. TROLL-teknologien vil være en kjemikaliefri, miljøvennlig og effektiv renseteknologi hvor fisken, merdene og det omkringliggende økosystemet ikke påvirkes negativt. Troll vil kunne redusere behovet for benyttelse av kjemikalier ved rensing. Teknologien vil ikke være begrenset til havbruk og kan benyttes innen industrisegmenter som landbasert fiskeoppdrett og aquakultur, metallurgi, shipping og olje/gass.

Activity:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2