Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

VEKST: En strategi for rask og bærekraftig omsetningsvekst for norske maritime utstyrsleverandører

Alternative title: VEKST: A strategy for rapid and sustainable turnover growth for Norwegian maritime equipment suppliers

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Number:

264295

Application Type:

Project Period:

2016 - 2016

The main aim of this pre-project is to evaluate the potential of ideas and activities for a MAROFF main project in autumn 2016. The idea for the planned main project is to develop a strategy for rapid and sustainable turnover growth for Norwegian maritime equipment suppliers. The participating industrial companies have a common goal of growth in both sales and market shares despite the sharp decline in oil and gas industry that has also affected the participating companies. All industry partners want a diversification of their product ranges and markets they operate in. At the same time, it is crucial to retain key skills in the industry. A common dilemma for the partners of the main project is how to deal with "customized vs. standardized production". The activities in this pre-project will lead to the preparation of an application for a main project in MAROFF.

Hovedformålet med dette forprosjektet er å evaluere potensialet til ideer og aktiviteter for et MAROFF hovedprosjekt høsten 2016. Ideen til det planlagte hovedprosjektet er å utvikle en strategi for rask og bærekraftig omsetningsvekst for norske maritime utstyrsleverandører. De deltakende industribedriftene har et felles mål om vekst i både omsetning og markedsandeler til tross for den sterke nedgangen i olje- og gassindustrien som også har påvirket deltakerbedriftene. Alle industripartnerne ønsker en diversifisering av sitt produktspekter og markedene de opererer i. Samtidig vil det være avgjørende å beholde nøkkelkompetanse i bedriftene. Et felles dilemma for partnerne i hovedprosjektet er hvordan de skal forholde seg til "tilpasset vs standardisert produksjon". Aktivitetene i dette forprosjektet skal lede til utarbeidelse av en søknad om et hovedprosjekt i MAROFF. Disse aktivitetene omfatter: -En gjennomgang av litteratur om produksjonsstyring og forretningsstrategi. Samtidig skal det innhentes erfaringer fra andre industribedrifter i forbindelse med omorganisering av produksjonsprosesser for å kunne oppnå en rask og bærekraftig omstilling og omsetningsvekst. -Det vil bli arrangert en en-dags workshop hvor både industri- og forskningspartnerne vil jobbe tett sammen med generering av ideer til aktiviteter innenfor hovedprosjektet. -Det skal opprettes et team bestående av både forskere og representanter fra de deltakende industripartnerne, med ansvar for utarbeidelsen av en søknad for et hovedprosjekt i MAROFF. Søknaden bør innlemme ideer generert gjennom både litteraturstudien og workshop.

Activity:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2