Back to search

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Bearbeiding og oversettelse til engelsk av boka 'Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena'.

Awarded: NOK 0.12 mill.

Målet med prosjektet er å bearbeide og oversette boka 'Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena' til engelsk, som er foranledningen til at Professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO er en sentral deltaker på Samkulprosjektet 'Mirror, Mirror on the Wall...' Hennes del av prosjektet er å undersøke hvordan affekt, makt, ledelse og kjønn er tilstede i Militæret. Det er etablert intensjonsavtale med Abm-media knyttet til HIOA. Forlaget er utgiver på nivå 1, og har en elektronisk 'Open Access' plattform. Den engelske boka vil være en oversettelse av boka som kom ut på Cappelen Damm Akademisk, men ha tillegg om allmenn/kjønnsnøytral verneplikt, samt de oppfølgingsstudiene som er gjort i Norge. Et sentralt punkt i forhold til oppfølgingsstudiene er å vise hvordan de i for liten grad ivaretar de kulturelle aspektene som er understreket i boka. Boka og de to forutgående rapportene som boka er bygget på har vakt stor interesse i media og hos beslutningstagere nasjonalt og internasjonalt. Dette kan bli et forskningsbasert internasjonalt debattinnlegg. Lilleaas vil publisere fra sin del av Samkul-prosjektet, og boka vil gå inn som en viktig referanse for et internasjonalt publikum. Boka vil supplere og kommunisere med antologien som Mirror-teamet vil utgi på Routledge. Målgrupper er det internasjonale forskersamfunnet på feltet med viktige miljøer i Europa, USA og Israel. Det finnes en rekke beslutningstakere på genderfeltet internasjonalt som vil ha interesse av funnene. Bokas funn har klare policy-implikasjoner, og blir ytterligere aktualisert ved at vi nå har allmenn verneplikt for begge kjønn. Det finnes en viss internasjonal litteratur om kjønn i det militære, men bokas perspektiv på blant annet såkalte fellesrom og deres potensiale er ikke beskrevet før. Prosjektet tenkes fullført innen utgangen av 2016. Omsøkt sum er kroner 125 000 eks mva.

Funding scheme:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell