Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Social justice and the smart city

Awarded: NOK 99,865

Det er i dag lite kommunikasjon mellom de som forsker på byen som et samfunn eller som et politisk system, og de som jobber mer brukerorientert eller teknisk. Det er videre behov for mer kunnskap om smart byutvikling og sosial bærekraft for å utvikle gode løsninger for fremtidens byer. Norsk byutvikling er i stor grad er markedsstyrt, noe som gjør det utfordrende å realisere politiske visjoner om miljømessig og sosial bærekraft. Videre vet vi at arkitekter, planleggere og utbyggere ofte har lite informasjon om den sosiale og politiske konteksten prosjektene vil inngå i. Dermed blir det vanskelig å ta hensyn til mulige sosiale konsekvenser av utbyggingen. Behovet for et slikt sosialt rammeverk som underlag for gode plan- og utviklingsprosesser, peker også på en annen utfordring: Hvordan inkludere framtidige beboere i utviklingsarbeidet av nye områder i byen? Selv om plan- og bygningsloven forutsetter at borgerne skal få medvirke i byplanleggingen, er det mye som tyder på at byborgerne i dag ikke nødvendigvis har reell innvirkning på den faktiske byutviklingen. Nettverket SoSmart vil etableres for å etablere møteplasser der ulike fagfolk, offentlige ansatte, utbyggere og borgere sammen kan drøfte ulike problemstillinger og behov slik at en forhåpentligvis kan finne gode løsninger for alle. Ved at et mangfold av aktører med ulike perspektiver kommer sammen, vil man få nye ideer til løsninger for morgendagens byer. Dette inkluderer nye teknologiske løsninger for transport, nye måter å jobbe på i kreative næringer (som arkitekter), nye og effektive former for medvirkning og mer miljøvennlige boligprosjekter og nye boligmodeller. Med i innovasjonsprosessene er representanter fra akademia og sivilsamfunnet slik at målsetningen om en sosial bærekraftig byutvikling sikres. Med andre ord vil vi bidra til at morgendagens byer har smarte løsninger og er miljøvennlige, trygge, helsefremmende og sosialt rettferdige.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Thematic Areas and Topics

LTP3 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomBioøkonomiNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringPortefølje Demokrati, styring og fornyelseBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeBransjer og næringerMedia og kulturEnergiEnergibruk i transport, annetEnergiBransjer og næringerReiselivFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerBransjer og næringerTransport og samferdselLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP3 Innovasjon i stat og kommunePolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningGlobale utfordringerPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierNaturmangfold og miljøPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskap