Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Vellykket byfortetting og bruk av urban kulturarv

Awarded: NOK 99,999

Fortetting - eller som det ofte omtales: den kompakte by ? er blitt en primær strategi i mange byers ønske om å gjøre deres by mer bærekraftig, mer attraktiv å leve i og mer attraktiv å investere i. Samtidig er det en strategi med mange mulige konflikter og utfordringer. Det hevdes at kulturarvens skjebne i en fortettingsprosess ligger i byenes avveining av faktorene økonomisk og kulturell verdi og dermed om kulturarv har «egenverdi» og/eller sees som ?ressurs?. Fortetting og bevaring handler også om hvilken retning byutviklingen skal ta. Sentrale spørsmål for nettverket er: ? Hvordan aktivisere bysentrum og andre bydeler og utnytte deres eksisterende kvaliteter (bolig, næring, frivillige organisasjoner/ sivilsamfunnet)? ? Hvilken urban kulturarv er egnet til gjenbruk? Hva skal den gjenbrukes til? ? Hvordan er det mulig å bruke eksisterende steds-kvaliteter for å fornye, eller utvide bebyggelses strukturer eller kvarterer?

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Thematic Areas and Topics

Bransjer og næringerMedia og kulturBioøkonomiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomBransjer og næringerTransport og samferdselFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorBransjer og næringerReiselivPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Innovasjon i stat og kommuneGlobale utfordringerGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerLTP3 Klima, polar og miljøNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserNaturmangfold og miljøPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningEnergiEnergibruk i transport, annetEnergiPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierPolitikk- og forvaltningsområderVelferdBransjer og næringerPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskap