Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologforeningens vinterseminar 2017: Migrasjon/integrasjon

Awarded: NOK 46,612

Temaet for seminaret er migrasjon og integrasjon, og målsetningen er å problematisere og forklare migrasjon og integrasjon som samfunnsfenomener i en norsk kontekst. Migrasjon/integrasjon er et sentralt område innenfor sosiologisk forskning, og har en lang historie som forskningsområde for sosiologer. Vi har invitert fremstående sosiologer fra forskningsinstitusjoner i hele landet til å innlede, og inviterer forskere og studenter til deltagelse. På seminarets første dag er temaet «Migrasjon». Her er hovedbidraget i programmet et plenumsforedrag som sammenfatter teorier og forskning rundt migrasjon og integrasjon i et historisk perspektiv, slik at seminardeltagerne får historisk kontekst og oppdatert kunnskap. Deretter presenteres ny forskning fra sentrale forskere på feltet i to parallelle sesjoner, «flyktninger og asylinstituttet» og «innvandrere og markedet», der forskere med tematisk overlapp får mulighet til å presentere sine bidrag til feltet, og diskutere overlapp/motsetninger i forskningen. Dag to av seminaret konsentrerer seg rundt «Integrasjon». Hovedbidraget er et plenumsforedrag om «krimmigrasjon», og teorier og debatt rundt innvandringskontroll. Deretter følger to parallellsesjoner, om «rase og generasjon» og «etnisk kapital», som i hovedsak dreier seg rundt barn av innvandrere og hvordan de lykkes i den norske velferdsstaten og i utdanningssystemet. Deretter følger det et innlegg og påfølgende paneldebatt om politiske skillelinjer i migrasjonsdebatten, og hva som kan være sosiologiens bidrag til debatten. På seminaret skal det i tillegg til det faglige innholdet også være viktige innslag for det norske sosiologmiljøet. Norsk sosiologforenings hederspris deles ut, og beste sosiologiske artikkel i nasjonale og internasjonale tidsskrift i 2016 vil kåres. I tillegg gir vi anledning til nyutdannede masterstudenter fra hele landet til å presentere sine arbeider.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam