Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONS 17. Møte om norsk språk 2017

Awarded: NOK 0.13 mill.

MONS (Møte om norsk språk) er en nasjonal konferanse som holdes hvert andre år. MONS ble første gang arrangert i 1985, og konferansen i 2017 blir derved den 17. i rekken. Arrangementsansvaret går på rundgang mellom de norske universitetene som har forskningsmiljøer i norsk språkvitenskap. Hovedarrangør i 2017 er Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen. Vi forventer 150 deltakere. Målet med konferansen er å samle forskere innenfor feltet norsk språkvitenskap, uavhengig av subdisiplin. Konferansen er uten tvil den viktigste konferansen for utforsking av norsk språk, og den eneste som samler forskere fra både nordisk (inkludert alle subdisiplinene så som norrønt, norsk som andrespråk osv.) og lingvistikk (inkludert grener som datalingvistikk, sosiolingvistikk, psykolingvistikk osv.) Den er derfor det viktigste forum for utveksling av resultater, ideer og synspunkter knyttet til forskningen på norsk språk uavhengig av subdisiplin og teoretisk retning, og over tid en viktig forutsetning for best mulig kvalitet i resultatene av forskningen. Stortingsmelding 35 (2008) Mål og meining påpeker at «Det overordna målet for språkpolitikken fordrar eit kontinuerleg arbeid over eit breitt felt med sikte på å styrkja og utvikla norsk språk som eit rikt og funksjonelt bruks- og kulturspråk og som uomstridt nasjonalspråk og hovudspråk i Noreg.» En slik innsats forutsetter forskning på en bred front om norsk språk. MONS er den viktigste møteplassen for denne brede forskningsfronten slik at resultater av tidligere og pågående forsknings- og infrastrukturprosjekter gjøres kjent.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam