Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Konferanse: Tid for kulturforskning - tid i kulturforskning

Awarded: NOK 57,000

Fagkonferansen «Tid for kulturforskning - tid i kulturforskning» er et nasjonalt arrangement for kulturforskere, etnologer, folklorister og museologer ved norske universitet og høgskoler, og ansatte i kulturarvs- og museumssektoren som driver forskning og faglig arbeid. Konferansen er berammet til 26.-27. januar 2017, og skal avholdes ved Høgskolen i Sørøst-Norge - Bø. Konferansen ventes å samle omkring 150 deltakere. Keynotenes forelesninger og innlegg fra deltakere vil være aktuelle for publisering i fagtidsskriftene «Tidsskrift for kulturforskning» og «Nordisk museologi». På konferansen skal det også stiftes en Forening for kulturforskning som skal ha ansvar for å arrangere framtidige fagkonferanser og ha ansvar for og videreutvikle «Tidsskrift for kulturforskning». Konferansens tematikk «tid» åpner for tverrfaglige perspektiver, og man vil drøfte og belyse hvordan tid og temporalitet forstås og kan forstås i dagens kulturforskning. Tre keynotes fra nordiske land skal holde innledende forelesninger som også skal gi grunnlag for teoretisk og metodisk refleksjon over temaet, noe som dessuten vil bli fulgt opp av deltakerne i parallellsesjonene. Videre er det et mål at fagkonferansen skal styrke det nasjonale samarbeidet mellom universitets- og høgskolesektoren, museene og andre forskningsinstitusjoner.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam