Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Møre og Romsdal

Alternative title: Mobilization for Research-based Innovation in Møre og Romsdal

Awarded: NOK 12.4 mill.

The main objective of the Mobilization Project (MobPro) in Møre og Romsdal is to increase the ability among companies and municipalities in the region to renew and compete, using systematic and research-based innovation. The demand for fast renewal and improvements in a business largely operating on a global competitive arena requires entrepreneurship, development and use of new knowledge and technology. Even the municipalities role, as service providers and facilitators of community development, require innovation. Knowledge brokering combined with pre-project founding is important to encourage companies and communities to use research based innovation. In MobPro, three knowledge parks in the region, Kristiansund, Molde and Ålesund, as well as the local research institute Møreforsking, are engaged to perform knowledge brokering. In addition, the university colleges in Volda and Molde as well as NTNU Ålesund, offer specialized personnel offering this service. So far, the knowledge brokering has resulted in 20 pre-projects financed by MobPro since desember 2018. The preprojects are all about renewal of products, processes and business models, and have clear ambitions of more research at their next stage. MobPro cooperates closely with local representatives from the Research Council and Innovation Norway in arranging information meetings and specialized project workshops. Companies, municipalities, industrial clusters and R&D environments have widely participated, and meetings have been arranged all across the county. MobPro connects different parties of the regional innovation system, and thereby also contributes to increased knowledge sharing and innovation.

Mobiliseringsprosjektet i Møre og Romsdal (MobPro) har ført til at flere virksomheter bruker systematisk og forskningsbasert innovasjon. Det bidrar til å effektivisere driften, skaper nye produkter og tjenester og styrker konkurransekraften. Kompetansemegling kombinert med forprosjektmidler, er velegnet virkemiddel for å mobilisere bedrifter og kommuner til forskningsbasert innovasjon. I 2020 resulterte kompetansemeglingen til 20 nye forprosjekter finansiert av MobPro. I tillegg er gitt veiledning til flere av de 35 innvilgede prosjektene i Regionalt Forskningsfond i Møre og Romsdal. Også i prosjekter finansierte av Forskningsrådet IPN og IPO prosjekter samt Skattefunn, har kompetansemeglere vært involvert. Siden 2017 er det gitt bevilgning til 79 forprosjekter i MobPro. Vår oversikt viser at ca 45% av disse blir videreført i større FoU-prosjekter, primært til RFF og Forskningsrådet.

Nærheten til og bruken av «havrommet» er grunnlaget for det sterke næringslivet i Møre og Romsdal. De maritime og marine næringsklyngene har ledende bedrifter innenfor hele verdikjeden og konkurrerer på en global konkurransearena. Også ferdigvarebransjen og petroleumsbaserte næringer har sterke bedrifter og fagmiljø i regionen. Fire etablerte næringsklynger, Blue Maritime, iKuben, Legasea og Norwegian Rooms, representerer 400 bedrifter, de fleste lokalisert i Møre og Romsdal. Viktige konkurransefaktorer er innovasjon med utvikling og anvendelse av ny kunnskap. Også kommunenes rolle som tjenesteyter og tilrettelegger for samfunnsutvikling, krever i økende grad kunnskapsbasert innovasjon. De opererer på mange samfunnsområder og må innrette seg etter skiftende rammebetingelser og sine særegne behov. Bærekraftige løsninger og bruk av digitale innretninger er toneangivende drivere i innovasjonsarbeidet. Dette fremheves også i de to FoI-strategiene i regionen. Møre og Romsdal må evne og videreutvikle de praksisnære prosessene som preger vårt nærings- og arbeidsliv i kombinasjon med systematisk FoI-arbeid. MobPro vil arbeide for å mobilisere til forskningsbasert innovasjon både i næringslivet og i kommunal sektor. Følgende virkemidler vil bli brukt: - Kompetansemegling - En til en eller i nettverksmøter/prosjektverksted der flere bedrifter/kommuner og FoU-miljø deltar. Fagfolk fra tre regionale innovasjonsselskap, Møreforsking, de to høgskolene ihhv. Volda og Molde samt NTNU i Ålesund inngår i kompetansemeglerteamet. - Forprosjekter - I bedrifter og kommuner som er i et tidlig prosjektforløp med forskningsbasert innovasjon og som i liten grad har benyttet FoU tidligere. - Mobilitet - For utveksling av fagfolk mellom bedrift/kommune og en FoU-institusjon. Samspill med virkemiddelapparatet i regionen er også en viktig aktivitet, særlig i forhold til RFF, forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Activity:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene