Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VIT - virkemidler for FoU og innovasjon i Troms

Alternative title: VIT

Awarded: NOK 9.8 mill.

VIT, Virkemidler for FoU og innovasjon i Troms, is a program financed by The Research Council of Norway and Troms and Finnmark County Council. VIT is based on Troms County Council's R&D strategy "Arktisk innovasjon, FoUoI-strategi for Troms". Earth/space technology, marine resources, tourism and supply industry is four important industries that are based on the virtues of the Troms-region and will be the priority areas in VIT. To achieve the objective of initiating concrete research cooperation companies and R&D-sector, VIT will focus on following instruments; preliminary projects, competence brokerage and mobility initiatives. Preliminary projects is a low threshold instrument for companies with none or limited experience with R&D. The objective is to contribute to 7 preliminary projects. VIT provides one competence broker for each of the four subregions. As a result of this, businesses in the Troms-region will have the opportunity to find the right research and funding instrument. Business mentor has been a popular instrument in Troms, both within the university and the business sector. Business mentors often creates publicity and several of the mentors have had a great significance in term of cooperation between the university and businesses. During 2020, VIT aims to support six business mentors. The instrument is facilitated by UiT Norges arktiske universitet.

Se vedlagt årsrapport.

VIT er Troms sitt FORREGION-prosjekt, og er en videreføring av VRI-programmet. En kartlegging utført av NORUT viser at mobilisering og samhandling har hatt effekt i regionen. Kartleggingen viste blant annet at flere bedrifter bruker forskning, at offentlige aktører, forskningsmiljøer og bedrifter i større grad samarbeider, samt at hindringer for å ta i bruk virkemidler er mindre enn tidligere. Samtidig viser tall fra Norges Forskningsråd at FoU-intensiteten i næringslivet i Troms, forstått som totalt egenutført FoU pr. sysselsatt, fortsatt er relativt svak. Gjennom ulike virkemidler arbeider VIT for å skape sterkere relasjoner mellom næringslivet i Troms og FoU-miljøer. Målet er å stimulere til økt forskningsbasert innovasjon, for å på denne måten styrke virksomhetene i regionen. VIT bidrar til å operasjonalisere Troms fylkeskommunes strategi «Arktisk innovasjon; FoU-strategi for Troms». Strategien har fire satsningsområder: Rom/jord, Marine ressurser, Reiseliv og Leverandørindustri. «Arktisk innovasjon» peker på tre fortrinn for regionen: Politisk fokus på nordområdene, Naturgitte fortrinn og Kunnskap. Alle disse fortrinnene forutsetter bærekraft, og bærekraftbegrepet står dermed sentralt i strategien. Troms fylkeskommune søker nå om en 1-årig forlengelse av VIT. I forlengelsesperioden vil VIT fortsette arbeidet med mobilisering til forskningsbasert innovasjon. Samtidig skal det forberedes for et felles FORREGION-prosjekt med Finnmark - ettersom de to fylkene skal slås sammen 01.01.2020. Med bakgrunn i læringen fra VITs to første prosjektår, og for å få ny kunnskap om ulike virkemidler, vil det gjøres enkelte justeringer av prosjektet i forlengelsesperioden.

Activity:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene