Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

MOBIFORSK Hordaland

Alternative title: MOBIFORSK

Awarded: NOK 11.5 mill.

The primary objective of the project MobiFORSK Hordaland is to increase the research based innovation activities in businesses in Hordaland, with the aim to contribute to a sustainable wealth growth and "greener" businesses. The contribution has been achieved by: - mobilising participation in and enhancing the quality of research based innovation and development projects in companies, networks and regions - Emphasize projects which contributes to sustainable solutions - Contribute to cooperation between businesses in different sectors Our focus has been to increase the total amount of research based innovation and development projects within the ocean and bio-economy industries in Hordaland part of the Vestland County.

Langsiktig satsing på kunnskap og betre medvit kring klima og miljø i forskingsmiljøa, bedriften og samfunnet gjennom systematisk prioritering av berekraftige løysingar og grøn verdiskaping ved hjelp av forsking som verktøy. Satsinga har vorte forsterka i 2020 ettersom fylkeskommunen har fått forsterka satsing på desse perspektiva mellom anna gjennom vedteken utviklingsplan for Vestland fylke. Det har ikkje vore så godt resultat frå bedrifter i Hordaland /Vestland særleg til nasjonale og internasjonaleforskingsfond som vi skulle ønskt oss. Dette er eit langsiktig arbeide der Mobiforsk har stort potensial. Derimot har det vore betre kopling til RFF, der Mobiforsk har vore involvert i eit stort tal søknader til RFF - og i aukande grad siste året (2020).Mobiforsk har bidratt til at fleire bedrifter nyttar forsking i innovasjonsarbeidet. Siste året har det vore 110 bedrifter involvert i kompetansemekling, og fleire til gjennom prosjektverkstader og nettverksmøte.

Noreg står ovanfor store omstillingsutfordringar og det er naudsynt å utvikle meir berekraftige og klimavenlege løysningar i næringslivet. I Hordaland bidrog nedgangen innan olje- og gassektoren til ekstra merksemd mot å utvikle ein meir variert og konkurransedyktig næringsstruktur. Nedturen har snudd og næringslivet har igjen betre tider. Nettopp derfor er det viktig at MobiFORSK bidrar å leggje til rette for meir forskingbasert innovasjon i næringslivet, det er i oppgangstider ein legg grunnlaget for å unngå framtidige svingingar. I tillegg vil MobiFORSK halde fram med å ha som overordna mål å fremje innovasjonar som både gir økonomisk, sosial og miljømessig berekraft. Utgangspunktet for arbeidet i MobiFORSK Vestland 2020 vil ein vidareføre dei to satsingsområda frå MobiFORSK Hordaland. 1. Berekraftig vekst innanfor bioøkonomien - Dette omfattar berekraftig matproduksjon både sjømat og landbruksprodukt og anna utnytting av biologiske ressursar som ny bruk av avfall, bioenergi, nye ingrediensar mv. 2. Teknologiutvikling gjennom bransjekryssande koplingar - Dette omfattar å bidra til at eksisterande teknologi og kompetanse i regionen vert nytta på nye og smarte måtar og sikrar ein berekraftig vekst i eksisterande og nye bransjar. Virkemidlane kompetansemekling og nettverksmøter skal nyttast til å mobilisere til forskingsbasert innovasjon i bedrifter. Vi vil vidareføre verkemidlet personmobilitet og forprosjekt.I tillegg ynskjer vi å utforske og tilpasse virkemiddelet «FoU-startpakken» som er utvikla i VRI Sogn og Fjordane. Sjølv om Hordaland og Sogn og Fjordane pr 1.1.2020 vert til Vestland fylke vil ein likevel halde fram med to mobiliseringsprosjekt MobiFORSK Vestland og VRI-prosjektet. For at dei to prosjekta skal kunne levere mest mulig likt tilbod til bedriftane, vil vi legge opp til godt samarbeid og felles møteplassar. Vi vil også hente erfaring frå dei to kvinnesatsingsprosjekta og bidra til vidareføring av desse.

Activity:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene