Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION 2017-2019: Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Buskerud

Alternative title: FORREGION: Mobilization 2017-2019

Awarded: NOK 11.5 mill.

It was a different year for the project due to the Covid 19 pandemic. The pandemic presented major challenges for the business community and we see that the comet brokers were given an important role vis-à-vis the companies. Forregion in Buskerud has in 2020 had great activity within the four thematic focus areas; New applications of technology, Environment and energy, Tourism and the experience industry and Health and welfare technology. The main objective is to help small and medium-sized companies to increase the use of research-driven innovation. The project's three instruments, competence mediation, network meetings and preliminary projects, complement each other well. Competence brokerage has been the main instrument in 2020. The competence brokers have been in contact with about 150 companies, 14 network meetings have been held and 13 preliminary projects have been brokered in Forregion. Brokers have been involved in 16 applications that have been sent to RFF Viken and in addition mediated for several of the Research Council's announcements. 25 SkatteFunn applications have been sent and the results also show that the competence brokers are in dialogue with several companies about using this rights-based scheme. Our experience is that it is time-consuming to mobilize research-immature companies, but that a steady and predictable investment in competence mediation yields results. The competence brokers' activity has also in 2020 contributed significantly to several innovation project applications for other parts of the policy instruments. Viken County Municipality experiences that the project is beginning to become well known in Viken and several of the innovation actors such as business clusters, business parks, business associations, innovation companies and incubators support the goals and activities we have in the project.

Det er meglet i 15o bedrifter Det er gjennomført 14 nettverksmøter Det er innvilget 13 forregionsøknader om forprosjekt Det er innsendt 16 prosjekter til RFF Viken der kompetansemegler har vært involvert. I tillegg har vi følgende effekter: Økt fokus på verdien av samhandling mellom FoU aktører og bedrifter i Viken. Små- og mellomstore bedrifter innenfor de fire satsingsområdene har fått økt kompetanse til å gjennomføre forskningsbaserte innovasjonsprosjekter. Økt samhandling mellom klynger, gründere og Fou-miljøer i Viken Flere tildelinger fra Forskningsrådet av forskningsprosjekter der SMBer i Viken er deltagere. God uttelling i RFF Viken der Forregion har vært involvert Synergieffekter med andre programsatsinger i Viken.

Buskerud fylkeskommune (BFK) skal gjennom forlengelse av mobiliseringsprosjektet fortsette å bidra til økt forskningsbasert innovasjon i små- og mellomstore bedrifter innenfor definerte tematiske områder; nyere anvendelser av teknologi, helse- og velferdsteknologi, miljø og energi og reiseliv og opplevelsesnæringer i Viken. Satsingsområdene i FORREGION Buskerud er forankret i både FOU og innovasjonsstrategi 2017-2020 og Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020. Prosjektet viderefører bruk av tre virkemidler; kompetansemegling, nettverksmøter og forprosjektmidler. Erfaringer fra 2017-2020 viser at det er ressurskrevende å jobbe med forskningsumodne bedrifter. Kompetansemeglingsbudsjettet økes derfor i 2020. Dette vil gjøre det mulig å jobbe tettere med bedrifter som har vært gjennom forprosjekt i FORREGION, samtidig som vi holder trykket oppe mot nye bedrifter i målgruppen. Det er viktig å følge opp bedrifter med tildelt forprosjekt i FORREGION slik at vi får disse til å videreutvikle kontakt med FoU miljøet de har hatt samarbeid med. Forprosjekter har vært et svært godt virkemiddel for små og mellomstore bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Det legges opp til mer arbeid for gode forprosjekter med potensial for videreutvikling til hovedprosjekter i 2020. Noen ønskede og forventede resultater og effekter ved videreføring av mobiliseringsprosjektet i 2020: 1)Fylkeskommunens målrettede mobilisering for forskningsdrevet innovasjon bidrar til økt fokus på verdien av samhandling mellom FoU aktører og bedrifter. 2) Små- og mellomstore bedrifter innenfor de fire satsingsområdene får økt kompetanse til å gjennomføre forskningsbaserte innovasjonsprosjekter. 3) Økt antall SkatteFUNN prosjekter i Buskerud .4) Flere søknader fra Buskeruds små- og mellomstore bedrifter til regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og flere tildelinger fra Forskningsrådet der SMBer i Buskerud er deltagere. 5) Økt verdiskapning og flere arbeidsplasser

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene