Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous Citizenship and Education

Alternative title: Urfolk, medborgerskap og utdanning

Awarded: NOK 5.5 mill.

This project is about Indigenous education and citizenship. Our center of attention is the politics of Indigenous education to be put into practice. In the project, we emphasise the processual aspects of both education and citizenship. We investigate how having both Indigenous and non-Indigenous citizens in nation state education systems is reflected in policy, pedagogy, and practice, and to consider the implications for future forms of education and citizenship. The project has had a Sámi and northern starting point as well as global perspective. The project contributes to knowledge about Indigenous education as a field of research, policy, and practice around the world. To reach this goal, we have examined the conceptual, political, and pedagogical issues relating to Indigenous citizenship and education in four different contexts, namely Sápmi, Australia, Aotearoa New Zealand, and Namibia. Together, the project participants come from different research disciplines, from Indigenous studies, education, social anthropology to sociolinguistics, political science, and philosophy. Together, the contributors have highlighted continua and diversity rather than dichotomies and unity. We have looked for how local practices relate to national and international demands and perspectives, and for different ways of performing citizenship. Together we seek to see the connections between the local, the national and the international, and between educational policy and practice. What we have learned from the different case studies and contexts that we have worked in, is that there are many ways to Indigenize education and to envision Indigenous citizenship through education. A theme that runs through the book, is the challenges of articulating and implementing Indigenous education that is situated in collective and national guidelines and regulations and simultaneously framed by more local needs to value difference and diversity within the collective. An important principle throughout the project has been the relation to communities. Thus, we have disseminated our research all along the way through academic articles and conference papers, a textbook for teacher education programmes, a website for teachers and teacher students, media contributions, public talks, and workshops with teachers and educational leaders.

- Arbeidsformen i prosjektgruppa har vært dialogbasert, både rundt publiserte artikler og manuskript under utvikling. Denne dialogbaserte formen har gitt et godt grunnlag for å lære av hverandre innad i forskningsgruppa. I ICE prosjektet har forskerne, som kommer fra ulike land og ulike vitenskapelige fagområder, dermed fått mer innsikt i hvordan man innafor ulike disipliner går fram for å få kunnskap. Prosjektet har vist merverdien av å studere samme fenomen fra ulike faglige vinkler og empiriske ståsteder. Disse erfaringene er viktige for utvikling av nye forskningsprosjekt. • I vitenskapelig forskningsformidling har våre analyser møtt støtte, men også motstand. Særlig de som har utfordra oss til å gå inn i sammensatte og kontroversielle spørsmål, har inspirert oss til å forfølge disse spørsmålene teoretisk og empirisk, og også formidle våre analyser til praksisfeltet, beslutningstakere og forskningsmiljø. • I prosjektperioden har vi hatt god kontakt med ulike fagmiljø både internt på UiT, nasjonalt og i Sápmi. Vi ser blant anna gjennom referanser og henvendelser at andre forskere bruker og baserer seg på publikasjoner fra prosjektet. • Prosjektet har bidratt forskerutdanning av ph.d.-kandidater nasjonalt og internasjonalt som fordyper seg i temaet urfolk og utdanning, blant anna gjennom veiledning, vurdering av avhandlinger og bidrag på forskerutdanningskurs. • I prosjektet har vi hatt god kontakt med praksisfeltet og brukere av vår forskning, spesielt utdanningsledere og ansatte i barnehage og skoler i kommuner og fylkeskommuner. Denne kontakten har vi hatt i forbindelse med datainnsamling og forskningsformidling. For oss som forskere har dette betydd at vi som forskere har fått god innsikt i de mulighetene og utfordringene som lærere og andre erfarer. De har blant anna satt ord på hvordan gapet mellom politikk, planer og praksis oppleves i hverdagen. Denne kunnskapen er viktig for utvikling av framtidige forsknings- og utviklingsprosjekt. • Vi ser at vår forskning er i ferd med å påvirke det norske utdanningsfeltet. Gjennom møter med beslutningstakere, som Sametingsrepresentanter og Utdanningsdirektoratet, bidrar vi til å tematisere og drøfte blant anna hva utdanning for og om urfolk kan være. Prosjektdeltakere har deltatt i utvikling av læreplaner og læringsressurser. Vi bidrar til å støtte og inspirere lærerstudenter til å skrive masteroppgaver, og vi ser at lærerutdanningene bruker vår forskning i prosessen med å dekolonisere egne utdanningsprogram. • Vår forskning og kompetanse er forventa å bli aktualisert når Sannhets- og forsoningskommisjonens leverer sin rapport i 2023. Kommisjonens leder, Dagfinn Høybråten, har uttalt at kunnskap er fundamentet for forsoning, og vi anser derfor at kunnskap og kompetanse fra prosjektet er relevant i denne prosessen.

The ICE project investigates the relations between the Sámi community and the majority community in the larger field of education. The key question is how the duality of being an Indigenous and nation-state citizen is reflected in the educational system. ICE aims to provide a comprehensive analysis of the conceptual, normative, political and practical issues relating to Indigenous Citizenship, and analyze the state of citizenship education in relation to indigenous peoples. ICE has three main parts. WP1, "Comprehending indigenous citizenship", is normative and descriptive, and deals with framework and concepts as well as with issues of legal recognition and international conventions. WP2, "Management of indigenous citizenship and citizenship education", has as key research question how the duality of indigenous citizenship is managed in Indigenous and mainstream education. This question is analyzed through three case studies that explore in particular indigenous issues in the practical level of the educational system. The duality of indigenous citizenship is a key issue, and will be looked into through the dilemmas of or between indigenous education and mainstreaming. Educational ethnographies from Norway (main case), New Zealand, and Australia will produce comprehensive sets of data, from interviews and observations, via teaching resources, to curricula and local and national policy documents. WP3, "Methodological implications", create a space for reflections on method, positions, ethics, and relationality. We will discuss how the insights of various indigenous methodologies both can challenge and be challenged by the multidimensional approaches of the ICE project. The impact/outcome: Through the outcome of published research, ICE seeks to have an impact on educational policies, and to provide stakeholders and management with new knowledge and analyses on issues of indigenous education.

Publications from Cristin

No publications found

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning