Back to search

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk for Sogn og Fjordane

Awarded: NOK 1.3 mill.

EU net Sogn og Fjordane (EU net SFJ) is working to increase knowledge and participation in the EU's research and innovation program Horizon 2020. The network works for closer cooperation between the region's research and education environment, business and the public sector to achieve cross-sectoral applications in Horizon 2020 from Sogn and Fjordane. Sogn and Fjordane have to a limited extent been represented in Horizon 2020 projects. However, business, public sector and research have great potential to participate in the EU's framework program. Therefore, the EU network has prioritized areas where the county has special advantages and challenges, where both private and public actors are interested and where the R&D environments have expertise. The areas has been in energy, environment, climate and IT. Through the project, the needs for assistance amongst the actors in the county that are relevant for participation in Horizon 2020 applications have been identified. The network has arranged project development courses and thematic project workshops for the research environment and business during the project period. EU net SFJ builds on existing expertise and experience represented in regional R&D environment and the cluster organizations such as IT forum Sogn og Fjordane, Forum for Green Energy, Hub for Ocean, Arena Ocean Hyway Cluster, Sunnfjord Development, and include new partners in the collaboration. The project has helped to develop best practices for mobilization for Horizon 2020 in Sogn og Fjordane by exchanging experience with other networks, NCPs and key players in the network. EU networks SFJ has a close and active cooperation with the other policy actors in the county on R&D mobilization. Close cooperation with the Research Council's NCPs, Sogn og Fjordane county municipality, and Innovation Norway Vestland has been useful for coordinated mobilization and for achieving learning and synergy effects in the efforts to mobilize for participation in Horizon 2020. To succeed with international R&D work, a good project idea, effort over time, international network, collaboration with R&D players and expertise in own business are needed. Participation in EU networks SFJ's activities will make this work easier. Sogn og Fjordane: https:// www.eunett-sfj.eu/new-page-1/

EU nett Sogn og Fjordane har bidratt til at flere aktører fra fylket er i en bedre posisjon til å søke om midler fra EUs forsknings- og innovasjons-program Horisont 2020. Rådgivningen, nettverks-aktivitetene og samarbeidsprosjektene gjennomført i prosjektperiodene forventes å ha gitt økt kunnskap om Horisont 2020- søknadsprosessen og økt kvalitet på innsendte søknader. På sikt vil det og forventes økt suksessrate på innsendte søknader i fylket. Næringslivet vil i større grad se at de og kan ha en viktig rolle i forskningsprosjekter som «case» og for aktuelle bedrifter er det etablert kunnskap om muligheten for å søke SME-instrumentet. For regionen har det stor betydning å få større internasjonale prosjekter med det offentlige og næringslivet involvert. Det gir en mulighet for nye internasjonale samarbeidspartnere innenfor relevante fagfelt. Ved å vise frem suksesshistorier for bedrifter i fylket kan dette gjøre deltagelse mer relevant og aktuelt for flere.

EU-nettverket i Sogn og Fjordane (EU-nett SFJ) vil mobilisere, kvalifisere og øke deltakelse fra næringsliv, offentlige aktører og FoU-miljø i Sogn og Fjordane i H2020 gjennom samarbeid og samhandling i et regionalt nettverk. Nettverket vil prioritere områder der fylket har særlige fortrinn og utfordringer, der både private og offentlige aktører har interesse og der FoU-miljøene har kompetanse. I første omgang vil det være innen energi, miljø, klima og IT. Nettverksmedlemmer vil være både erfarne og mindre erfarne deltagere som har interesse og mål om å delta i EU-prosjekt. Nettverket vil bygge videre på eksisterende kompetanse og erfaring i regionalt FoU-miljø og nettverkssamarbeidet som IT-forum Sogn og Fjordane representerer, og vil inkludere nye aktører i samarbeidet. Nettverket vil i tillegg til møter, konferanser, prosjektverksteder og studieturer for kompetanseheving og prosjektutvikling, benytte digitale løsninger for å spre informasjon og for kommunikasjon. Det skal legges til rette for gode møteplasser, både ved egne arrangementer og ved å koble nettverksaktiviteter til andre arrangementer i fylket, og eventuelt utenfor fylket. Vi ønsker å koble regionale FoU-aktører (institutt og høgskole) tettere mot sluttbrukermiljøer i næringsliv og offentlig sektor, og legge til rette for utvikling av samarbeidsallianser som kan inngå i internasjonale konsortier. EU-nett SFJ vil utvikle beste praksis for mobilisering til H2020 i Sogn og Fjordane ved å utveksle erfaring med andre nettverk, NCP-er samt mellom nøkkelaktører i nettverket. EU-nett SFJ vil koordinere nettverksaktiviteter med andre virkemiddelaktører og ha aktivt samarbeid om gjennomføring av nettverksaktiviteter med andre EU-nettverk og Forskningsrådet sine NCP-er for å oppnå lærings- og synergieffekter i arbeidet med å mobilisere til deltagelse i Horisont 2020.

Funding scheme:

EUNETTVERK-EU-nettverk

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project