Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Redusert overskudd av C, P og N fra landbruket

Awarded: NOK 24,999

Dagens landbruk påvirker miljøet negativt på flere måter, gjennom utslipp til luft og vann av organisk materiale, drivhusgasser og næringsstoffer. Økt kunnskap, og overføring av kunnskap mellom ulike driftsformer i landbruket, kan bidra til å redusere disse effektene. Det er også viktig å integrere hele kjeden fra jord til bord, ved å få forbrukerne med på tiltak som kan stimulere ønskelige endringer i matproduksjonen, som lavere kjøttforbruk, mer lokalprodusert mat, og mindre matkasting. Prosjektet "CPN change" retter seg mot en utlysning i Horizon 2020, og vil redusere overskuddet av organisk materiale (karbon, C) og de to viktige næringsstoffene fosfor (P) og nitrogen (N) i landbruket. Mer effektiv utnyttelse av næringsstoff og organisk materiale vil redusere tapene, med færre negative miljøeffekter som resultat. En viktig utfordring for prosjektet er å få gode nok mål for effekten av foreslåtte endringer. Nåsituasjonen er ikke alltid tilstrekkelig godt kartlagt til at effekten av endringer kan måles i løpet av et treårig prosjekt. Derfor er det viktig at prosjektet har samlet et erfarent konsortium som har en rekke aktuelle eksempler tilgjengelig, hvor kunnskap allerede er kjent. En annen utfordring er at det er politisk uenighet om hvordan landbruk bør drives, og hva som er ønskelige forbruksendringer.Prosjektets oppgave blir å begrunne sine forslag med gode, vitenskapelig baserte argumenter.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020