Back to search

FORNY20-FORNY2020

Innovasjonskultur ved UiS

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

271914

Project Period:

2017 - 2018

Funding received from:

Organisation:

Location:

Universitetet i Stavanger er et ungt universitet. Universitetet har likevel en sterk tradisjon for å arbeide tett med næringslivet og å jobbe med innovasjon innenfor fagfelt relatert til olje- & gassnæringen. UiS har vedtatt i sin strategi at innovasjon og entreprenørskap skal være en del av kjerneaktivitetene. Universitetet har som helhet imidlertid en vei å gå for å utvikle en solid innovasjonskultur. Det er derfor behov for tettere dialog og samarbeidet med Validé for sammen å skape en styrket innovasjonskultur ved universitetet. Prosjektet søker å kvantifisere innovasjonskulturen ved UiS, vurdere en rekke tiltak for å støtte opp om og videreutvikle denne, implementere de tiltak som vurderes mest hensiktsmessige for å utvikle kulturen i positiv retning, samt kvantifisere oppnådd kulturendring.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020