Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

SIG Seaweed workshop IV: Feed, food and environment

Awarded: NOK 64,999

SIG Seaweed Workshop IV: Feed, food and environment arrangeres 4.april 2017 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim, av Norsk senter for tang- og tareteknologi ved seniorforsker Jorunn Skjermo (koordinator for SIG Seaweed), i samarbeid med SFI'en Foods of Norway ved leder Margareth Øverland. Foredragene vil omhandle bruk av dyrket tare til fôr (Foods of Norway) og mat (prosjektene Promac, Nymat, Brunalger til mat), og miljøinteraksjoner (prosjektene BIOFEED, Tareal, Kelpro). Forskningsrådet vil orientere om sine programmer for marin bioøkonomi. Det budsjetteres med 100 deltagere på arrangementet, hvorav 73 er betalende mens 15 foredragsholdere, 2 medarrangører og 10 studenter ikke betaler deltakeravgift. Kostnader fordeler seg på timekostnader til planlegging og arrangering av møtet, og direktekostnader til møtelokaler og bespisning, samt reisekostnader til inviterte foredragsholdere. Egenfinansieringen fordeler seg på påmeldingsavgift og egeninnsats fra SINTEF Ocean og NMBU. Innovasjon Norge stiller med delfinansiering (1/3 av den offentlige finansieringen) via bioraffinerings-ordningen (Ole Jørgen Marvik). SIG Seaweed ble opprettet i september 2014 på initiativ fra IBNN, og NSTTT v/Jorunn Skjermo/SINTEF Ocean AS er koordinator og ansvarlig for arrangementene. Målet med SIG Seaweed er å: 1. Synliggjøre bioøkonomien som er basert på tang og tare 2. Styrke makroalgeindustrien i Norge gjennom bedre kunnskap om verdikjeden 3. Stimulere til nye bedrifter og innovasjoner gjennom bedre kunnskap om muligheter og markeder 4. Inspirere til flere samarbeidsprosjekter mellom industri og FoU gjennom et felles møtepunkt 5. Inspirere til økt bruk av offentlige finansieringsordninger for forskning og innovasjon gjennom bedre informasjonsflyt 6. Stimulere til internasjonale samarbeidsprosjekter 7. Synliggjøre behovet for FoU-finansiering gjennom dialog med politikere og virkemiddelapparatet

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Thematic Areas and Topics

MatAnvendt forskningMarinMarin bioteknologiPortefølje Industri og tjenestenæringerBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Klima, polar og miljøBransjer og næringerBransjer og næringerNæringsmiddelindustriBioøkonomiLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierMarinMarint arealbruk og arealendringGlobale utfordringerGlobal matsikkerhetMiljø og naturmangfoldTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktEnergiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningPortefølje Muliggjørende teknologierGlobale utfordringerNordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerHelsenæringenLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNordområdeneMatGlobal matsikkerhetMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriGrunnforskningBioteknologiLTP2 HavLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensUtviklingsarbeidMiljø og naturmangfoldMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterAvanserte produksjonsprosesserBransjer og næringerFiskeri og havbrukBioteknologiMarin bioteknologiMarinLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje HavPortefølje LivsvitenskapDelportefølje Klima og miljøMatMat - BlågrønnPortefølje Energi, transport og lavutslippMiljø og naturmangfoldMarint arealbruk og arealendringMatMat - Blå sektorLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighet