Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av ein modell for evaluering og læring i store statlege investeringsprosjekt, med fokus på helsesektoren.

Alternative title: Developing a model for project evaluation and learning in large public investment projects focusing on hospital projects

Awarded: NOK 1.8 mill.

Healthcare investments comprise a large amount of the Norwegian state budget, and investments in hospital projects amount to almost 58 billion NOK towards 2024. The lag in maintenance of state owned hospitals or healthcare facilities in Norway is considerable. Development of healthcare services is a societal responsibility often appearing as major public projects, which are costly and should provide value for money. Project complexity due to the projects? socio-political role, multiplicity of stakeholders with diverging views, timelines, costs and organisational issues contributes to making the planning processes demanding tasks. Adding to the complexity, hospital projects also show a duality, being both a construction project and an organisational transformation project, and they are set in a rapidly changing environment connected to medical, technological and demographic development. The hospital projects and hospitals often have a long lifetime expectancy (planning for several decades) and represent large investments and changes to established welfare systems with a considerable societal impact. This makes strategic project success depending on front-end planning performance crucial, requiring relevant and sustainable solutions. The project strategy is formed in the front-end phase of the project, making this phase essential for project outcome. Strategically successful hospital projects are further very important for the society at large, and for patients, relatives and hospital employees in particular. Unfortunately, major public projects have gained a bad reputation for being unsuccessful, which may be explained by insufficiencies in the projects? front-end phase. Despite its role in achieving project success, the front-end of projects is insufficiently understood. Several Norwegian hospital projects have commenced the last 10-20 years, constituting a unique opportunity for studying the planning of hospital projects in order to build knowledge and provide insights into the planning processes for improvement purposes. The objective of this research has been to explore the front-end phase of Norwegian hospital projects to gain a deeper understanding of the planning processes, and thus provide more knowledge to enable improvement and further strengthen the odds of project success, both in a short-term and long-term perspective. The undertaken research has aimed at answering the three central research questions: I. Which prominent challenges can be found in Norwegian hospital projects? front-end planning? II. Which insights are obtained from (empirically) exploring prominent challenges in Norwegian hospital projects? front- end? III. How can Norwegian hospital projects? front-end phase be improved? The overall contributions of this research aim at bridging the research gap relating to the general lack of understanding of the front-end phase of major, public projects. The undertaken research also looks into research gaps in the front-end at a more detailed level, pertaining to the understanding of relations and interactions among multiple stakeholders through exploring collaboration, and how, from a system perspective, projects can be improved and supported to achieve successful outcomes through appropriate governance and, finally, how early warning signs may serve as a tool for front-end improvement. Providing more understanding and insight into such elements of hospital projects? front-end phase, constitute a valuable point of departure for enabling improvement and thus strengthen the odds of strategic project success.

I teoretisk samanheng, bidreg resultata frå avhandlinga til å utvide etablert teori og litteratur på feltet, som vidare er fordelaktig for å handtere kompleksiteten som finst i prosjekta. I praktisk samanheng gir funna ei oversikt over nokre av utfordringane ein finn i den tidlege fasen til sjukehusprosjekt, som vidare er eit nyttig utgangspunkt for forbetring. Dei fire forskingsartiklane (den fjerde vart godkjend i desember 2021, og vidare publisert 17.01.2022) har alle praktiske tilnærmingar til korleis ein betre kan forstå og handtere den tidlege fasen, og er tiltenkt både praktikarar, planleggarar og dei som tek avgjerder i planleggingsprosessen.

Investeringar og drift av helsetenester utgjer ein betydeleg del av det norske statsbudsjettet generelt, og av sjukehus og spesialisthelsetenester spesielt. Fram mot 2019 skal det investerast over 24 mrd. kroner i sjukehusbygg i Noreg. Investeringsprosjekta er kostnadskrevjande i seg sjølv og har ringverknader for samfunnsutviklinga. Sjukehusplanlegging krev også at ein mobiliserer store delar av organisasjonen direkte i arbeidet for å sikre involvering og fagleg forankring. Det eit er stort potensiale for å lære av kvarandre i slike prosjekt, både mellom ulike sjukehusprosjekt og mellom desse og tilsvarande prosjekt i andre statlege sektorar. Styringsdialogen mellom departement og helseføretak stiller også krav om evaluering av prosjekt for å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Det finst lite systematisk og metodisk arbeid på evaluering av store statlege investeringsprosjekt, særskilt innan helsesektoren. Doktorgradsprosjektet ynskjer å utvikle ein modell for evaluering i store statlege investeringsprosjekt med hovudvekt på helsesektoren, både i operasjonelt, taktisk og strategisk perspektiv, og utvikle eigna indikatorar for prestasjonsmåling og effektvurdering. Samanlikning med andre statlege sektorar vil også vere verdifullt med tanke på erfaringsoverføring og læring, då desse er underlagt Statens prosjektstyringsmodell og har hatt erfaring med tidlegfaseplanlegging og kvalitetssikringsordningar (KS) over lenger tid enn helsesektoren. I 2012 vedtok Helse Møre og Romsdal oppstart av tidlegfasen for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Prosjektet har gått gjennom idéfase og konseptfase, og er inne i forprosjektet, og vil fungere som hovudcase i doktorgradsarbeidet i tillegg til andre sjukehusprosjekt under planlegging eller som er gjennomførte seinare år. Arbeidet fordrar også å styrke kompetansen rundt prosjektleiing, prosjektorganisering og prosjektstyring generelt i helsesektoren.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources