Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bygg- og anleggsnæringens arena for prestasjons-forbedring

Alternative title: Performance improvement network for construction industry projects

Awarded: NOK 0.84 mill.

The construction industry's arena for performance improvement (the measurement network) will stimulate the construction industry to conduct targeted development work based on realistic measurements of actual performance in work processes and projects. Precise impact measurements are a prerequisite for conducting effective improvement work. The construction industry lacks reliable and unified measurement systems for productivity and performance measurement. There is a need for new methods and tools that can measure performance at the business, corporate, project and process levels, and the results must be used in a continuous improvement process in the company. The network has the main focus on performance measurement in the construction industry. Central companies and organizations from the industry participate, as well as R&D-institutions and universities. The network stimulates collaboration, exchange of experience and project applications. The network will prioritize: - An arena for the construction industry for performance improvement. - Support collaboration between researchers and companies. Identify R&D issues across companies. - Exchange and disseminate experience through seminars and workshops. - Platform for coordinating initiatives and projects, as well as developing project applications. In 2019, the network has held meetings in Oslo in collaboration with Nordic 10-10. The network was active in establishing Nordic 10-10 in autumn 2018 together with partners, R&D institutions and industry associations. Nordic 10-10 is a member-owned association where members access to measure and benchmark their projects against similar projects in Norway and elsewhere in the world through the use of the CII 10-10 tool. In addition, Nordic 10-10 offers courses and guidance. In 2019, two courses were completed. The target network has been at the forefront of submitting a bia-applications in 2019. Catenda AS, in collaboration with companies from the network and others are applying for a project that aims to develop a digital platform with associated analysis service and improvement methodology, based on effective use of digital information models (BIM) and performance measurement tools. In 2020, final seminars were conducted. The work was concluded and the way forward for performance measurement in Norway was discussed. The network concluded that a continuation of performance measurement in Norway can be done through the work with Virtual Design and Construction (VDC). Potential initiatives were highlighted that the network wants to work on going forward

Den tydligste effekten av nettverksarbeidet er bevisstheten og interessen som er skapt for prestasjonsmåling. Nettverket har opprettet en medlemseid forening, Nordic 10-10, som har hentet et amerikansk benchmark-verktøy for måling av prestasjoner. Verktøyet er oversatt til norsk. Foreningen har 17 medlemmer og 114 prosjekter er benchmarket. Flere mener de har stor nytte av prestasjonsmålingen og hevet kompetanse om forbedringsarbeid, mens andre ikke har lykkes like godt. En annen helt tydelig effekt av nettverket er idéer som har blitt til IPN-søknader. Deltakerne har utarbeidet problemstillinger sammen og lært om hverandres utfordringer. Slik har de funnet sammen og etablert søknadsprosesser. Det er skapt et stort datagrunnlag gjennom Nordic 10-10s målinger til forskningsformål. NTNU har ansatt to PhDer som forsker på datagrunnlaget. Til slutt er det verdt å nevne at nettverket har bidratt sterkt til diskusjonen om hvordan produktivitet burde måles i BAE.

En forutsetning for å drive målrettet forbedringsarbeid er å kunne måle effekten av de tiltakene som blir satt ut i livet. Bygg- og anleggsnæringen (BA-næringen) mangler imidlertid pålitelige og omforente målesystemer for produktivitet og prestasjonsmåling. Det viser seg også at det er vanskelig å måle effekter og prestasjoner i prosjekter hvor mange ulike virksomheter deltar Det er behov for aktivt og dynamisk bruk av verktøy som måler prestasjoner både på nærings-, bedrifts-, prosjekt- og prosessnivå, som en kontinuerlig foredringsprosess. Nettverket som har "prestasjonsmåling" i bygg og anleggsnæringen som hovedfokus,skal samle FoU-miljøer og organisasjoner og bedrifter i bygg og anlegg næringen.Det skal stimulere til samarbeid, erfaringsdeling, erfaringsutveksling og til prosjektsøknader på områder som er forankret i bedriftene. Nettverket skal legge forholdene til rette for målrettet forbedringsarbeid i norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring ved å gi næringen: - Hensiktsmessige prestasjonsindikatorer - Praktiske måleverktøy for de ulike aktørene i næringen - Et kunnskapsgrunnlag for gjennomføring av både prestasjonsmåling og målrettet forbedringsarbeid Sentrale aktiviteter i nettverket er: - Gjennomføring av utvalgte grunnlagsstudier - Ta kontakt med og Invitere entrepreneurer og utførende (for eks. BNL og EBA medlemmer) til å delta i workshops og møter - Workshops og frokostmøter om Perastasjonsmåling som en forbedringsverktøy - Bruk av spesifikk prestasjonsmålings verktøy (for eks CII 10-10 programm) - Formidlingsaktiviteter Det overordnede formålet er å legge til rette for organisasjoner og bedrifter i norsk BAE næring skal kunne drive et målrettet utviklingsarbeid for å forbedre prestasjonene og produktiviteten gjennom realistiske målinger av faktiske prestasjoner i arbeidsprosesser og prosjekter. Et viktig perspektiv for nettverkets arbeid er bruk av et verktøy som måler prestasjoner både på nærings-, bedrifts-, prosjekt- og prosessnivå.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena