Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mikrogjødsling - fra årsbehov til dagsbehov

Awarded: NOK 0.40 mill.

Utvikling av gjødslingsrådssystemer er et viktig FoU-område i landbruket. Dette har tidligere vært basert på jordanalyser som grunnlag for årsbudsjett, med vårgjødsling ved såing samt en til to tilleggs-gjødslinger. Med dette gjødslingsregimet er det vanskelig å dosere riktige mengder i forhold til plantenes behov i løpet av sesongen. Dette gir underoptimal utnyttelse av tilført gjødsel, redusert avling, tap av næringsstoff, noe som gir miljøbelastning ved overgjødsling av vannforekomster mm. Bunnlinja blir dårlig driftsøkonomi for bonden. Nyere forskning tilbyr en rekke nye metoder som kan bedre dette. Passive prøvetakere (DGT mfl) gir informasjon om frigjøringshastigheter av næringsstoff fra lagrene i jorda, som kan omregnes til parametere for daglig frigjøring for eksempel per dekar og dag i plogsone. Sensorer og on-line overvåkingssystemer gir nye muligheter til å overvåke tilvekst og måle næringsstatus, som også kan benyttes til å estimere dagsbehov i løpet av sesongen. Avlingsmodeller kan benyttes til å beregne opptak av næringsstoff fra porevannet til planterøttene noe som kan videre-beregnes til plantevekst og estimat for avling. Landbruksroboter er på full fart inn i landbruket for å utføre en rekke driftsoppgaver som plantevern, ugressbekjempelse, samt andre agronomiske tiltak som nå kan utføres med øket hyppighet. Tilpasset gjødsling er et svært attraktivt område der man for eksempel kan gjødsle iht planters vekstkurver med tilførsler for eksempel ukentlig eller hvor ofte som anses nødvendig. Forprosjektet Mikrogjødsling har som mål å begynne å utvikle kunnskapsgrunnlaget for robotbasert gjødsling for å kunne gjødsle optimalt når plantene trenger det. Vi gjennomgår litteratur og bygger nettverk med relevante FoU- og industri/nærings-aktører som er relevante for fremtidig FOU og prosjekter.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram