Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A Nordic Model for Precision Medicine

Awarded: NOK 0.12 mill.

Presisjonsmedisin, der diagnostikk og bruk av behandlingsmodaliteter i økende grad tilpasses den enkelte pasient, drives fremover av innovasjon innen teknologi og bioteknologi, blant annet gjennom genomikk (sekvensering av arvestoffet) og metoder for analyser av slike data. Det er bred enighet om at forskningssamarbeid mellom akademiske forskningsmiljøer og industrien, og på tvers av både fagdisipliner og landegrenser, er nødvendige forutsetninger for å realisere visjonen om presisjonsmedisin. Det finnes imidlertid vesentlige utfordringer knyttet til datadeling, personvern, rekruttering til kliniske utprøvinger og gode løsninger for brukermedvirkning og samtykke som må håndteres for at slike samarbeid skal kunne muliggjøres. De betydelige likheter mellom de nordiske landene i lovregulering, infrastruktur og en felles kultur skaper et spesielt stort potensiale for synergi og samarbeid. Av den grunn dukker det stadig opp nye initiativ omkring presisjonsmedisin både på nasjonalt og nordisk plan, men dessverre oppleves eksisterende møtefora ofte fragmenterte og ufokuserte. Med dette som ramme ønsker vi å arrangere en konferanse der vi samler nøkkelpersoner fra hele Norden for å diskutere hvordan vi best kan møte utfordringene knyttet til innføring av presisjonsmedisin. Vi anser det som avgjørende for arrangementets kvalitet å hente inn internasjonale toppforskere til hovedsesjonen. Videre vil representanter for helsepolitiske instanser i de nordiske land inviteres. Program (vedlagt): Plenumssesjon: Innlegg fra både nordiske og internasjonale foredragsholdere. Bekreftet har prof. Sir John Burn, leder for Institute of Human Genetics og klinisk sjef for deler av britiske helsetjenester, prof. Jane Kaye, Director for Centre for Law, Health and Emerging Technologies, University of Oxford, og prof. Kàri Stefansson, CEO og medgrunnlegger av DECODE Genetics på Island. Parallellsesjoner: Om datadeling/personvern, kliniske utprøvinger og brukermedvirkning i en nordisk kontekst.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Thematic Areas and Topics