Back to search

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?

Alternative title: Intercultural Teacher Competence in the Classroom - Counterbalancing Group Based Prejudices?

Awarded: NOK 6.8 mill.

Psychological, social science and humanistic disciplines understand the concept of prejudice differently, which have an impact on the actions that are proposed in order to counteract prejudice. We argue that prejudice is a contextual phenomenon that is in a continouous tension between the individual and the environment. The project argues that the view on rasicm often is seen as a singular phenomenon, as an individual attitude or as a question of value. If ideas on an anti-racist education focuse primarily on values alone, it might be more difficult to focus on the complexity, structural issues and historicity of racism. Racism is furthermore a sensitive topic in school, which can be uncomfortable to talk about. The project also argues that actively addressing discomfort by the use of virtual reality can be positive for learning about racism. By giving both minority- and majority students room to address their discomfort when facing racism, educative dialogue can be created about racism. These discussions are informed by experiences from a course for teacher students in a Norwegian University where virtual reality was used as a didactical method in the teaching.

Målet var å gjøre lærerstudenter i stand til å skape en holdningsendring og bidra til at etablerte stereotypiske forestillinger og fordommer mot bestemte grupper i samfunnet dekonstrueres og endres. Dette gjelder særlig holdninger til jøder og hvordan antisemittisme fortolkes i Norge. Prosjektet har oppnådd økt fokus på betydningen av kritisk tenkning og kompetanse for mangfold og demokrati og vektlagt at dette må prioriteres på alle nivå i utdanningsløpet, og da særlig i lærerutdanningen. Prosjektet har dermed bidratt til å styrke lærerutdanningens satsing på interkulturell kompetanse som et effektivt virkemiddel for å arbeide med langsiktig forebyggende arbeid.

Hvordan kan norsk skole virke som motkraft til gruppefientlige holdninger i samfunnet? For å forstå hvordan skolen kan imøtegå og arbeide for å forebygge gruppefientlige holdninger trenger vi mer inngående kunnskap om hvordan slike holdninger produseres og reproduseres innad og på tvers av sosiale grupper. Gruppefiendtlige holdninger er lite forsket på i Norge, og det finnes flere kunnskapshull. Hoffmann et al. (2012) er den første større kvantitative gjennomgangen av gruppefientlige holdninger, og spesielt antisemittisme, som er gjort i Norge. Kvalitative studier har også blitt utført (Chinga-Ramirez 2014), men det mangler inngående og systematisk kunnskap om hvordan negative holdninger kommer til uttrykk i sosiale praksiser i skolen. Flere nyere studier har vist at lærere mangler verktøy for å arbeide med diskriminering av minoriteter i den norske skolen (Harlap and Riese 2014, Spernes 2014, Svendsen 2014). Lærerutdanningen har et stort ansvar for å utvikle en utdanning som sikter mot å utdanne lærere som er kompetente til å fremme en demokratisk kultur, på en måte som vil ha en effekt i skolen. I et flerkulturelt samfunn må lærerutdanninger gi studentene verktøy og kompetanse som hjelper dem til å navigere i et samfunn preget av økende forskjeller og demokratiske og verdimessige utfordringer. En PhD-student vil frembringe ny kunnskap om hvordan gruppefiendtlige holdninger blir produsert og reprodusert i norsk skole, hvilken rolle læreren spiller i å motvirke slike negative holdninger samt effekten av forebygging. Parallelt skal en postdoc i samarbeid med prosjektgruppen utvikle et undervisningsprogram i interkulturell kompetanse for lærerstudenter ved grunnskolelærerutdanningen 5-10 og 1-7 ved HVL, der PhD-prosjektet vil gi viktig informasjon inn i dette arbeidet. Utviklingen av programmet vil skje i nært samarbeid med lærerutdannere på HVL og samarbeidende partnerskoler. Målet er å utvikle et program som kan implementeres i nasjonal grunnskolelærerutdanning.

Publications from Cristin

No publications found

Funding scheme:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell