Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2016

Awarded: NOK 0.22 mill.

NMBU har videreført Publikasjonsfond NMBU for Open Access i 2016 med kr. 390.000,-. For regnskapsåret 2015 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 214.000,- som ble lagt til egenfinansieringen fra NMBU på. kr. 390.000,-. Vi hadde da en pott på kr. 604.000,- i publiseringsstøtte i prosjektåret 2016. I 2016 har det kommet inn til sammen 51 søknader hvorav 43 fikk støtte og 8 har fått avslag. NMBU følger de samme retningslinjene som for tidligere år. For å få publiseringsstøtte, må følgende kriterier være oppfylt: 1. Publikasjonen må rapporteres som vitenskapelig publikasjon i Cristin. 2. Publikasjonen må være i et rent «gull» OA tidsskrift. 3. Publikasjonen må være publisert i en publiseringskanal som er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og registrert i DOAJ: Directory of Open Access Journals. 4. Korresponderende forfatter må være ansatt eller student ved NMBU og må ha oppgitt NMBU som adresse på publikasjonen. 5. Maks støtte per publikasjon er 15.000 kr. 6. Ved behov for prioritering på grunn av begrensede midler, prioriteres publikasjoner i OA-tidsskrift som er på nivå 2. 7. Ubrukte midler i publikasjonsfondet blir overført til kommende budsjettår Det har i 2016 vært en liten økning i antall søknader sammenlignet med året før. Vi har også hatt forespørsler og en søknad om støtte til åpen publisering av bok. Dette har det i 2016 ikke blitt åpnet for da FU (Forskningsutvalget ved NMBU) foreløpig vil at det kun er publisering av artikler som skal gis støtte fra fondet. Arbeidet med å øke egenarkivering og offentliggjøring av doktorgradsoppgaver i NMBUs åpne inst. arkiv Brage er i gang. Når det gjelder markedsføring ble det holdt åpen dag med seminar i forbindelse med den internasjonale OA uken.I 2016 ble fjorårets mål om å ha en spørreundersøkelse blant vitenskapelige ansatte om Open Access publisering ved NMBU gjennomført. Nettsidene er blitt endret og oppdatert og arbeidet med sidene vil omorganiseres i 2017.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project